velikost textu

Hudba a emoce: psychologické aspekty ve vztahu k původu a vývoji hudby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hudba a emoce: psychologické aspekty ve vztahu k původu a vývoji hudby
Název v angličtině:
Music and Emotions: Psychological Aspects with Regard to the Origin and Evolution of Music
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Roman Mlejnek
Školitel:
Doc. PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
PaedDr. prof. Jiří Luska, CSc.
Id práce:
102103
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Hudební věda (XHV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hudba, emoce, původ hudby
Klíčová slova v angličtině:
music, emotion, origins of music
Abstrakt:
Roman Mlejnek Hudba a emoce: psychologické aspekty ve vztahu k původu a vývoji hudby Disertační práce Abstrakt Tématu hudba a emoce je v současné době věnována velká pozornost napříč různými obory. Disertační práce shrnuje aktuální poznatky o emocích a rozebírá styčné body hudby a příbuzných jevů, které mohou osvětlit význam emocionality (zvuk, řeč, hra, pohyb). Interindividuální rozdíly jsou pojednány především z hlediska různých úrovní hudebnosti. Vybrané problémy (zejména z hudební estetiky a hudební teorie) jsou komentovány pohledem současné psychologie. Práce si všímá zejména společných psychologických mechanismů fungujících napříč historií, různými kulturami i různými typy hudby. Zvláštní pozornost je věnována otázce původu hudby a jejích evolučních základů. Součástí práce jsou dva empirické výzkumy založené na dotazníkových šetřeních. První testuje Janáčkovy nápěvky mluvy jako potenciální podnětový materiál a zkoumá na nich vztah hudby a řeči. Druhý se týká tělesně prožívaných reakcí při hudbě, zaměřuje se na hudebníky a snaží se přispět k porozumění jejich odlišností od nehudebníků. Klíčová slova: hudba, emoce, původ hudby
Abstract v angličtině:
Roman Mlejnek Music and Emotions: Psychological Aspects with Regard to the Origin and Evolution of Music Dissertation thesis Abstract Music and emotion is of deep interest in today's research in many different disciplines. This thesis summarizes contemporary knowledge of emotion and analyses music's related phenomena which could enlighten the importance of emotionality (sound, speech, play, movement). Interindividual differences are discussed mainly with regard to musicality. Selected problems (especially from music aesthetics and music theory) are commented from the point of view of contemporary psychology. In the first place, this thesis notices common psychological mechanisms working in music of different types, times and cultures. Special consideration is devoted to the question of the origins of music and it's evolutionary basis. The thesis includes two empirical studies based on questionnaire surveys. The first one explores Janáček's collection of speech melodies with regard to it's potential as research stimuli for research in music and speech. The second one deals with physically experienced reactions and is focussed on musicians and their differences to non- musicians. Key words: music, emotion, origins of music
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Roman Mlejnek 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Roman Mlejnek 18 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Roman Mlejnek 19 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Roman Mlejnek 135 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 281 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. prof. Jiří Luska, CSc. 187 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 775 kB