velikost textu

Alikvotní flétna a její deriváty v karpatských regionech ČR - organologický hologram

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alikvotní flétna a její deriváty v karpatských regionech ČR - organologický hologram
Název v angličtině:
The Harmonic Flute and Its Derivates in Carpathian Regions of the Czech Republic - an organological hologram
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marian Šidlo Friedl
Školitel:
doc. Mgr. Vlastislav Matoušek, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D.
prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.
Id práce:
102097
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Hudební věda (XHV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
alikvotní flétna, lidové flétny, Karpaty, organologie, etnomuzikologie, tradiční hudba, revival
Klíčová slova v angličtině:
harmonic flute, folk flutes, Carpathians, organology, ethnomusicology, traditional music, revival
Abstrakt:
ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA Obsahem dizertační práce Alikvotní flétna a její deriváty v karpatských regionech ČR – organologický hologram je souhrn, analýza a syntéza dat získaných výzkumem málo známého nástrojového druhu dané oblasti ČR. Většina z těchto dat je publikována v tomto rozsahu poprvé. Ve třech kapitolách – Alikvotní flétna, Tradice, Současnost – je tento hudební nástroj nahlížen z mnoha perspektiv. Alikvotní flétna je představena jako součást světového a karpatského instrumentáře, jsou vysvětleny její akustické a herní vlastnosti, archaické výrobní postupy a její možný dopad na hudební myšlení v daném areálu. Text dále pátrá po alikvotní flétně a jejích derivátech, jakožto zmizelých hudebních nástrojích tradiční hudby zkoumaného areálu a mapuje revival soudobé výroby a hry, motivace tvůrců a jejich vztah k zaniklé tradici. Práce je založena na analýze písemných, zvukových a obrazových dokladů, komparacích, experimentálních rekonstrukcích, empirickém vyhodnocení sbírkových nástrojů a rozhovorech s informátory. Součástí dizertace je také bohatá fotografická dokumentace a CD nosič se zvukovými ukázkami, k nimž text průběžně odkazuje. Inspirací k řešení tohoto dizertačního tématu byly modely etnomuzikologů / etnoorganologů Sue Carole DeVale a Dale A. Olsena. Výsledkem je pokus o sestavení organologického hologramu, v němž se prolínají interpretační trendy soudobé etnomuzikologie a analytické a deskriptivní přístupy tradiční organologie. Klíčová slova: alikvotní flétna, lidové flétny, Karpaty, organologie, etnomuzikologie, tradiční hudba, revival
Abstract v angličtině:
ABSTRACT AND KEYWORDS The dissertation The Harmonic Flute and Its Derivatives in the Carpathian Regions of the Czech Republic – an organological hologram contains the summary, analysis and syntheses of data obtained through the research of little-known instrumental kind in this area of the Czech Republic. Most of the data is published for the first time in this range. In three chapters – Harmonic flute, Tradition, Present – the musical instrument is viewed from many perspectives. The harmonic flute is displayed as a part of worldwide and Carpathian instrumentary; its acoustic and playing features are explained, archaic manufacturing methods are shown and the possible influence on musical thinking of the area is discussed. The theses also investigates the harmonic flute and its derivatives as disappeared musical instruments of the local traditional music and tries to map contemporary revival of its manufacturing and playing. The dissertation is based on analysis of written, audio and visual documents, comparisons, experimental reconstructions, empirical evaluation of objects in museums and private collections and interviews with informants. The theses includes an extensive photo documentation and a CD with audio samples discussed in the text. This theses was inspired by models formulated by ethnomusicologists / ethnoorganologists Sue Carloe DeVale and Dale A. Olsen. The result is an attempt to creating of an organological hologram blending interpretative trends of contemporary ethnomusicology and analytical and descriptive approaches of traditional organology. Keywords: harmonic flute, folk flutes, Carpathians, organology, ethnomusicology, traditional music, revival
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marian Šidlo Friedl 42.91 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Marian Šidlo Friedl 39.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marian Šidlo Friedl 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marian Šidlo Friedl 68 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Marian Šidlo Friedl 161 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Vlastislav Matoušek, Ph.D. 1.72 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Matěj Kratochvíl, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. 972 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 728 kB