velikost textu

Zásady daňového práva procesního

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zásady daňového práva procesního
Název v angličtině:
Tax law principles of process
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Roman Ondrýsek
Vedoucí:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Id práce:
102094
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Správce daně, daňový subjekt, daňové řízení, daňový řád, vytýkací řízení, daňová kontrola, zásady daňového řízení.
Klíčová slova v angličtině:
Tax administrator, tax subjekt, tax procedure, tax rule, octroi operation, tax search, principles tax procedure.
Abstrakt:
Cílem rigorózní práce „Zásady daňového práva procesního“ je zaměřit se na oblast zásad aplikovaných v daňovém řízení. Znalost základních zásad užívaných v daňovém procesu by měla taktéž minimalizovat rizika související se stykem s finančním úřadem. Snahou je o kultivovanost správy daní, a to tak, aby správci daně vybírali daň vždy v souladu se zákonem, a ne v rozporu s ním, jak se tomu častokrát děje. První část je zaměřena na pojem a význam základních zásad a dále principům a zásadám dobré správy, druhá se zabývá ústavními principy a základními zásadami daňového řízení. Závěrečná část je věnována subsidiárním zásadám a subsidiárnímu použití správního řádu v daňovém řízení.
Abstract v angličtině:
The aim of the thesis "Principles of fiscal procedure law" is focus on the principles applied in the area of the principles applied in the tax proceedings. Knowledge of basic principles used in the tax process should also minimize the risks associated with the taxing authority. The effort is the sophistication of tax administration, so that tax is always levied the tax in accordance with the law and not in conflict with it, as it often happens. The first part focuses on the concept and importance of fundamental principles and the principles and the principles of good governance, the second deals with constitutional principles and fundamental principles of fiscal management. The final section is devoted to the supporting principles and supporting use of administrative law in tax proceedings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Roman Ondrýsek 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Roman Ondrýsek 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Roman Ondrýsek 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc. 80 kB