velikost textu

Serenáda E dur op. 22 (B 52) a Serenáda pro dechové nástroje op. 44 (B 77) Antonína Dvořáka v kontextu hudebního druhu orchestrální serenády 2

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Serenáda E dur op. 22 (B 52) a Serenáda pro dechové nástroje op. 44 (B 77) Antonína Dvořáka v kontextu hudebního druhu orchestrální serenády 2
Název v angličtině:
Serenade E major Op. 22 (B 52) and Serenade for Wind Instruments Op. 44 (B 77) of Antonín Dvořák in Context of Musical Genre of the Orchestral Serenade of the 2nd 19th Century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Petra Kolátorová
Školitel:
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jaromír Havlík, CSc.
Mgr. Marc Niubo, Ph.D.
Id práce:
102080
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Hudební věda (XHV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Antonín Dvořák|Serenáda E dur op. 22|Serenáda pro dechové nástroje op. 44|orchestrální serenáda|hudební druh|hudební analýza|komparace s vybranými díly|hudební kritika|vazba k minulosti|pražské interpretační zázemí
Klíčová slova v angličtině:
Antonín Dvořák|Serenade E major Op. 22|Serenade for Wind Instruments Op. 44|Orchestral Serenade|Musical Genre|Music Analysis|Comparison with the Selected Works|Music Crticism|Relation to the Past|Background of Musical Intepretation in Prague
Abstrakt:
Mgr. Petra Kolátorová Abstrakt: Předložená disertační práce se zabývala Serenádou E dur op. 22 (B 52) a Serenádou pro dechové nástroje op. 44 (B 77) Antonína Dvořáka z hlediska hudebního druhu orchestrální serenády. Přinesla odpovědi na otázky týkající se vlivu a významu Dvořákových Serenád mezi Serenádami svých současníků, místa tohoto druhu mezi ostatními hudebními druhy a otázky reflexe dobové hudební kritiky. Analýza obou děl a jejich komparace s vybranými díly ukázaly, jak se očekávání tohoto druhu promítalo v kompozičních prostředcích a postupech obou Dvořákových Serenád. Skladatel v obou Serenádách vystihnul všechny významové roviny tohoto hudebního druhu, jimiž byla ušlechtilá jednoduchost, oscilace druhu mezi komorní a orchestrální hudbou, mezi uměleckým a spíše zábavným charakterem hudby, návaznost na původní serenády a historii druhu a vytvořil díla, která v některých ohledech předznamenala další vývoj (neoklasicismus).
Abstract v angličtině:
Mgr. Petra Kolátorová Abstract: Thesis dealt with the Serenade E major Op. 22 (B 52) and the Serenade for Wind Instruments Op. 44 (B 77) of Antonín Dvořák in the view of the musical genre of the orchestral serenade. It answered the question of influence and meaning of the Dvořák´s Serenades among Serenades of his contemporaries, the question of place of this genre among the other musical genres and the question of reflection of music criticism at that time. Analysis of both works and their comparison with the selected works showed the way how the expectation of this genre reflected in the compositional ways and methods of both Dvořák´s Serenades. The composer in his Serenades depicted all layers of meaning of this genre as was such a noble simplicity, oscilation of the genre between chambre and orchestral music between artistic or rather entertaining character of music, continuity of original serenades and history of the genre. Dvořák had created the works which in certain aspects foreshadowed near future (neoclasicism).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Kolátorová 13.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Kolátorová 199 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Kolátorová 197 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Petra Kolátorová 449 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 546 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jaromír Havlík, CSc. 1.61 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marc Niubo, Ph.D. 237 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 248 kB