text size

Šance na dosažení vysokoškolského vzdělání v populaci osob se zdravotním postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Šance na dosažení vysokoškolského vzdělání v populaci osob se zdravotním postižením
Titile (in english):
Chance to Get a University Degree in the Population of Persons with Disabilites
Type:
Dissertation
Author:
PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
Supervisor:
prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
Opponents:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc.
Thesis Id:
102065
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Sociology (21-KSOC)
Study programm:
Sociology (P6703)
Study branch:
Sociology (XSOC)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
27/02/2014
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Abstrakt Vzdělání je nástrojem vzestupné sociální mobility, a proto je nutné zabezpečit rovný přístup k němu všem společenským skupinám bez ohledu na jejich sociální či zdravotní charakteristiky. Jednou z mnoha skupin, která čelí zhoršenému přístupu ke vzdělání, je populace osob se zdravotním postižením. Ty se totiž v různých fázích svých vzdělávacích trajektorií setkávají s omezeními a překážkami, které jim podstatně ztěžují dosažení vyšších úrovní vzdělání. Ústředním tématem dizertační práce je přístupnost vysokoškolského vzdělání pro osoby se zdravotním postižením, tedy šance, že se plnohodnotně integrují do akademického života a prostředí a zdárně studium na vysoké škole absolvují. Teoretická část práce vytváří výchozí informační rámec zvoleného tématu, předkládá různá pojetí klíčových konstruktů práce a zasazuje je do relevantního oborového rámce – sociologie vzdělávání. Předmětem teoretického výkladu jsou rovněž teorie vzdělanostních nerovností a jednotlivé fáze vzdělávacího procesu osob se zdravotním postižením. V rámci provedené kvantitativní výzkumné studie je pozornost věnována především motivaci studentů se zdravotní postižením zahájit vysokoškolské studium stejně jako vlivům působícím na výběr studijního oboru. Předmětem výzkumného zájmu jsou také překážky, se kterými se mohou studenti v průběhu svého studia na vysoké škole setkat, a následně zdroje, kterých mohou k jejich překonávání využívat. Studie vyúsťuje v sledování úspěšnosti studentů se zdravotním postižením, která je vyjádřena jak subjektivně, tak objektivně na základě frekvence opakování dílčích zkoušek a délky doby studia. Výchozí teoretickou koncepcí se stal Tintův model retence studentů na vysoké škole (Tinto, 1975). Studie byla provedena v prostředí Univerzity Karlovy v Praze na totálním výběru studentů se zdravotním postižením. Klíčová slova: Vzdělanostní nerovnosti; vysokoškolské studium; studenti se zdravotním postižením; motivace ke studiu a volbě oboru; zdroje a překážky ve studiu; úspěšnost studia
Abstract:
Abstract Education is a tool towards upwards social mobility, and it is therefore essential to ensure equal access to it for all groups in society irrespective of their social standing or state of health. One of the many social groups faced with the risk of worsened access to higher levels of education in particular are the disabled, who, at various phases of their educational careers, face restrictions and barriers that substantially impede the achievement of higher levels of education. The central theme of the dissertation is the accessibility of university education for the disabled, that is, their chances of fully integrating into academic life and the university environment and successfully complete their studies there. The theoretical part of the thesis creates a broader informational framework for the chosen theme, presents varying concepts of key thematic constructs and places them within the relevant thematic framework – the sociology of education. The theoretical section also deals with the theory of educational inequalities and individual phases of the education process for the disabled. The quantitative study carried out primarily addressed the motivation of these students to begin studying at university, as well as the factors influencing their selection of field of study. The study was also interested in the barriers that students may encounter in the course of their studies and the resources that they may have at their disposal to overcome them. The outcome of the study was the monitoring of the success of disabled students, expressed in both subjective terms and objectively, on the basis of the re-sitting of exams and length of study period. The theoretical starting-point was Tinto’s model of university student retention (Tinto, 1975). The study was carried out at Charles University in Prague and involved the all disabled students at the institution. Keywords: Educational inequalities; university study; disabled students; motivation to study and choice of subject; resources and barriers to study; success of study
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D. 1.39 MB
Download Abstract in czech PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D. 112 kB
Download Abstract in english PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D. 111 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D. 514 kB
Download Supervisor's review prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. 54 kB
Download Opponent's review doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 90 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Radomír Havlík, CSc. 80 kB
Download Defence's report 52 kB