velikost textu

Tarahumaraský obraz světa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tarahumaraský obraz světa
Název v angličtině:
The Tarahumara´s Worldview
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Zuzana Korecká, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.
Id práce:
102036
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tarahumara, obraz světa, primární exponenty: mytologie, jazyk; sekundární exponenty obrazu světa: kauzalita, příbuzenství, osobní zájmena
Klíčová slova v angličtině:
Tarahumara, image of the world, primary exponents, mythology, language, secondary exponents of the image of the world, causality, relation, pronouns
Abstrakt:
Disertační práce nazvaná Tarahuarský obraz světa je pokusem naznačit a případně objasnit vztah jazyka a kultury. Práce vychází z mytického uspořádání přirozeného světa Tarahumarů žijících v Severozápadní oblasti Mexika, z popisu a analýzy některých jazykových rysů a hledání těchto jazykových rysů v kultuře. Dlouhodobý zájem o Tarahumary mne vedly k několika otázkám: jaké je postavení mýtu v obrazu světa – je-li nějaké; jaký je vztah tarahumarštiny a tarahumarské kultury?; je možné vyústění dvou „složek“ jedné kultury jako je jazykový a mytický systém v to, co antropologie přijímá jako obraz světa; zobrazuje mýtus a jazyk nějakým způsobem uspořádání jejich přirozeného světa, jejich myšlení; vypovídá mýtu o kulturním zrodu a jak, a i když je tato otázka složitá díky evropským kulturním vlivům, přesto se pokoušíme ptát po původu kultury, tarahumarské kultury v mýtu; jakou roli hraje mýtus a jakou jazyk v obrazu světa. V zásadě se stále ptám po vztazích jazyka, mýtu a kulturních rysů, jaká je míra dosahu vztahu jazyka a kultury: hrají důležitou úlohu, jsou marginální, ale do jisté míry existují, nebo nelze hovořit o komponování obrazu světa na základě vztahu jazykových a kulturních rysů, ba co více, nelze hovořit o obrazu světa vůbec. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Résumé The dissertation called The Tarahumara Worldview is the attempt to indicate and clear up the relationship between the language and the culture. The work follows from the mytical arrangement of the Tarahumara natural world living in the Northwestern of Mexico from the description and analyses of some language elements and searching for its language features in the culture. The author puts a few questions: what is position of myth in the worldview – in case there is some?; what is the relation of the Tarahumara language and culture?; does exist any possibility to outcome of the relation of two parts of one culture as it is myth system and language system into thing what the anthropology consider as the worldview?, does myths and language could show in any way a setting of Tarahumara native world setting, their way of thinking?; does the myth shows the base for the cultural creation and how?; even if the question is dificult becouse of the European culture influences we are trying to ask for the origin of Tarahumara culture in the myth – what is the role of the myth and what is the role of the language in Tarahumara worldview. Basicaly I ask for the relation between language and myth in culture environment: where is the edge of this relation, is this relaiton important or it has marginal impact and it is not possible to talk about worldview anymore. The Axiom of the work is the coding of the exponents what creates the worldview in the primary and secondary systems. Primary systems are only the systems which is possible to consider as native environment. We would designate the cultural constructs as secondary systems As exponents we could consider indetifying of area (locality), time and role of the subject in it. In specific terms it means if the worldview has been coded in primary systems of language and myth it is reminded by coding in secondary systems as we can see in relationship. The dissertation is the way which leads to certifying or denial of this axiom. The worldview bearer vision in two systems is not casual. Primary systems showing Tarahumara native environment is the language becouse it points and names everything sensually perceivable. Only after it is possible to understand the myth as the cultural construct. The secondary systems is the heximal (senary) numeric system, treatment with indicatives showing the attitude of speaker based on its sensually perceivable and relative terminology. The secondary are because they keep and remind the structure of universium enough – the structure of indians – and it is their worldview. I hurry with more subtle articulation , where the myth as the culture construct is in the instance of secondary system. Then the langue is the only participant of the primary system.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Korecká, Ph.D. 2.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Korecká, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Korecká, Ph.D. 159 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Zuzana Korecká, Ph.D. 587 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. František Vrhel, CSc. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 64 kB