velikost textu

Čechy v době merovejské (6.století)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Čechy v době merovejské (6.století)
Název v angličtině:
Bohemia in the Merovingian age
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Rastislav Korený, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.
PhDr. Vladimír Varsik, CSc.
Id práce:
102033
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pravěká a středověká archeologie (XPRA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Čechy; doba merovejská; doba stěhování národů; 6. století
Klíčová slova v angličtině:
Bohemia; Merovingian age; Migration Period; 6. century
Abstrakt:
Čechy v době merovejské – konec 5. a 6. století Rastislav Korený Hornické muzeum Příbram Abstrakt V práci byly sledovány tyto cíle: 1. Nový komentovaný soupis lokalit z konce 5. a průběhu 6. století (mimo mincovní nálezy), který by se stal spolehlivým východiskem k analýze shromážděného materiálu. Poslední soupis tohoto typu vytvořil Bedřich Svoboda cca před více jak šedesáti lety, tj. v 40.-50. letech 20. století, publikovaném až v roce 1965. Potřeba nového revidovaného soupisu se během uplynulých let ukázala jako nezbytná. Při fyzické revizi starších nálezů a s nimi související primární obrazové a textové dokumentace v l. 1996-2013 (bylo revidováno 30 muzejních a nemuzejních sbírek, 4 samostatné archivní fondy a další informační zdroje) byl totiž neustále zjišťován velký rozpor mezi údaji publikovaných v katalogu citované monografie a skutečností. Rozšíření pramenné báze samozřejmě přinesly nové výzkumy po r. 1965. 2. Protože dostupný sídlištní materiál byl v roce 2007 publikován Ivanou Pleinerovou, analýza získaných dat se, vedle postihnutí chronologicky citlivějších prvků a uzavřených celků, soustředila na pohřebiště a v nich speciálně na hledání sociálních vazeb a možných dokladů existence místních elit. V analýze byly sledovány různé parametry (objem a hloubka hrobů, umístění hrobu na pohřebišti, stavební konstrukce a výbava hrobu apod.). Získané poznatky byly konfrontovány s obdobnými příklady zejména v západní a střední Evropě. 3. Charakteristika závěrečného horizontu germánského osídlení.
Abstract v angličtině:
Bohemia in the Merovingian age – end of the 5th – 6th century AD Rastislav Korený Mining Museum Příbram Abstract The following objectives have been pursued in the dissertation: 1. A new commented inventory of sites from the end of the 5th and 6th century (excluding coin finds) which should become a reliable basis for an analysis of the collected material. The last inventory of such kind was created by Bedřich Svoboda approximately sixty years ago, i.e. in the 1940-1950s, and it was not published until 1965. The need for a new revised inventory became apparent over the recent years. During the physical re-evaluation of earlier finds and related primary visual and textual documentation, which was carried out in the years 1996- 2013 (30 museum and non-museum collections, 4 separate archival collections and other information sources were revised), there was a striking discrepancy between the published data contained in the catalogue of the above mentioned monograph and reality. The excavations carried out after 1965 also, naturally, resulted in the expansion of the amount of available source material. 2. Because the material currently available from settlements was published by Ivana Pleinerová in 2007, the analysis of the collected data concentrated, in addition to the identification of chronologically more sensitive elements and intact wholes, on cemeteries and especially on the identification of social links and possible evidence for existence of local elites. Different parameters were taken into account in the analysis (volume and depth of graves, location of a grave within the cemetery, grave structures and grave goods in the grave, etc.). The recovered data was confronted with similar cases, especially from Western and Central Europe. 3. Characteristics of the final horizon of Germanic settlement.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Rastislav Korený, Ph.D. 32.57 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Rastislav Korený, Ph.D. 76.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Rastislav Korený, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Rastislav Korený, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Rastislav Korený, Ph.D. 527 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc. 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Varsik, CSc. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 58 kB