velikost textu

Serialita v české a slovenské komiksové naraci. Žánry - modely - světy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Serialita v české a slovenské komiksové naraci. Žánry - modely - světy
Název v češtině:
Serialita v české a slovenské komiksové naraci. Žánry -modely - světy
Název v angličtině:
Seriality in Czech and Slovak Comics Narration. Genres -Models - Worlds
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavel Kořínek
Školitel:
prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Oponenti:
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Mgr. Juraj Malíček, Ph.D.
Id práce:
102032
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Dějiny české literatury a teorie literatury (XCL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Komiks, sekvencialita, serialita, sdílený svět, kontinuita, paratexty, žánr, transmedialita
Klíčová slova v angličtině:
Comics, sequentiality, seriality, shared storyworld, continuity, paratexts, genre, transmediality
Abstrakt:
Abstrakt: Disertační práce Serialita v české a slovenské komiksové naraci. Žánry – modely – světy se zabývá problematikou seriálové utvářenosti a organizace komiksových textů, ježto je ohledávána a zkoumána na materiálové základně československého obrázkového seriálu 20. století. Serialita je zde přitom paralelně nahlížena jako předmět i prostředek zkoumání, a práce tak ve svých ambicích aspiruje na historickou i teoretickou dosažnost. Na rovině historicko-interpretační je místní komiksová tradice sledována („čtena“) prizmatem dobově dominantní novinové či časopisecké „epizodické“ prezentace: pozornost je věnována převažujícím publikačním formátům, periodicitou určovaným charakteristikám i žánrovým a kompozičním specifikům domácí komiksové tvorby. Dílčí sondy věnované jednotlivým vyčleněným okruhům (např. formátovým – strip, či žánrovým – příběhy o veselých zvířátkách) slouží přitom zároveň jako východiska k promýšlení analytických nástrojů a teoretických konceptů (sdílený seriálový svět a jeho konstitutivní vlastnosti), projektovaných se zacílením k jejich obecnější, např. jinomediální, aplikovatelnosti. Klíčová slova: Komiks, sekvencialita, serialita, sdílený svět, kontinuita, paratexty, žánr, transmedialita
Abstract v angličtině:
Abstract: The PhD thesis Seriality in Czech and Slovak Comics Narration. Genres – Models – Worlds intends to deepen our understanding of the historically most prevalent serial form (as in “form of organization”) of comics’ texts, which phenomenon is here described and further studied building upon the material base of the Czechoslovak comics of the 20th century. At the same time, this seriality is considered here as both the topic of research and its main analytical tool, since the thesis aims to advance our knowledge of history of local comics, as well as to propose seriality-related theoretical tools and concepts. On the historical and interpretative level, the Czechoslovak tradition of comics is conceptualized through its dominant publication-presentation types (comics being presented in the periodicals context) of episodic segments with their strictly limited space/page allowance, with focus on formats and models of periodicity, as well as on genre and composition related topics. Further chapters are dedicated to specific sub-categories of comics narratives (either format-based – comic strip, or genre-oriented – funny animal comics). These not only give an appropriate historical overview of the individual topics, but also serve as the prerequisites for consideration of general, arguably even transmedially utilizable analytical tools and concepts (e.g. shared storyworld and its constitutive components). Keywords: Comics, sequentiality, seriality, shared storyworld, continuity, paratexts, genre, transmediality
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Kořínek 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Kořínek 234 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Kořínek 174 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Pavel Kořínek 412 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Petr Bílek, CSc. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. 155 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Juraj Malíček, Ph.D. 188 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.62 MB