velikost textu

Aspekty skazu (k literárněteoretickému uvažování B.M. Ejchenbauma)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aspekty skazu (k literárněteoretickému uvažování B.M. Ejchenbauma)
Název v angličtině:
The Aspects of "Skaz" (On the B. M. Eikenbaum´s Theory of Literature)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Hana Kosáková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc.
Oponenti:
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
Id práce:
102023
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Slovanské literatury (XSLL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 4. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce Aspekty skazu (K literárněteoretickému uvažování B. M. Ejchenbauma) se věnuje fenoménu narativní strategie, kterou B. Ejchenbaum na přelomu 10. a 20. let 20. století pojmenoval termínem „skaz“. Badatel nabídl koncept, který skaz vysvětluje jako specifickou narativní formu, vyrůstající z oblasti spontánního mluveného vyprávění. Východiskem rozboru jsou tři Ejchenbaumovy studie: Iluze skazu [Illjuzija skaza, 1918], Jak je udělán Gogolův Plášť [Kak sdělana Šiněl´ Gogolja, 1918] a Leskov a současná próza [Leskov i sovremennaja proza, 1925], u nichž jsou sledovány konstanty ve vymezení pojmu i posuny v traktování problematiky. Cílem práce je nejen prozkoumat Ejchenbaumovu koncepci, ale nabídnout i další možnosti výkladu a problém skazovosti spojit s širším polem úvah. Výklad je rozdělen do dvou částí: důraz první je položen na teoretické uchopení problematiky, kdežto těžiště druhé je v interpretacích konkrétních uměleckých textů. Je zde načrtnut kontext formalistického přemítání o literatuře jakožto báze, odkud Ejchenabumovo uvažování vyrůstá. Nastíněna je rovněž recepce Ejchenbaumova návrhu, která se pohybovala od vřelého přijetí (zejména v rámci formální školy), přes ostrou kritiku až k dalšímu rozvíjení. Osu tvoří vystoupení dvou kritiků: V. V. Vinogradova a M. Bachtina, v jejichž analýzách se ale ukazují četné paralely s Ejchenbaumovým myšlením. Pro koncipování interpretační části jsou voleny značně variabilní texty, které umožňují škálu výkladových přístupů. Interpretované texty mají představovat jakési krajní polohy skazového vyprávění; jsou vybrány z literatury nejen ruské (Avvakum, Leskov, Sokolov), ale i české (Hrabal, Vaculík).
Abstract v angličtině:
The present thesis entitled The Aspects of ‚Skaz‘ (On the B. M. Eikhenbaum´s Theory of Literature) concerns with the narrative strategy, which B. Eikhenbaum during the 1th and 2nd decade of the 20th century called ‚skaz‘. The scholar offered a concept explaning skaz as the specific narrative form closely connected with the spontaneous verbal praxis. The starting point of my explanation are three Eikhenbaum´s studies: The Illusion of Skaz (1918), How Gogol´s ‚Overcoat‘ Is Made (1918) and Leskov and Contemporary Prose (1925). On this material are shown both the constants and the shifts in the outlining of the skaz problematic. The goal of the thesis is to examine Eikhenbaum´s concept on the one 128 hand, and to offer the further potential readings and relate the task with the larger field of reflectations on the other hand. The explanation is devided into two parts: whereas the emphasis of the first of them is laid on the theoretical explanation of the problem, the second one deals with the interpretations of certain works of art. Therefore, in the beginning is displayed the context of formalist attitude to the literature as a basis, from which grows Eikhenbaum´s own theory. The reception of it is outlined further – it ranges from a glowing reception (within formalism) across the sharp refusal then to further development. The main axis is built up with the contributions of two critics, V. V. Vinogradov and M. Bachtin. However, by closer observation of their studies it reveals lots of significant parallels with Eikhenbaum. For the interpretation part are chosen considerably variable texts, which enable a whole scale of reading. They are selected from Russian literature (Avvakum, Leskov, Sokolov), as well as from the Czech authors (Hrabal, Vaculík), to represent the extreme posibilities of the skaz narration.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Hana Kosáková, Ph.D. 980 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Hana Kosáková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Hana Kosáková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. 59 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 380 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 83 kB