velikost textu

Periferní jednotky staročeského lexikálního systému: jednotky ustupující

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Periferní jednotky staročeského lexikálního systému: jednotky ustupující
Název v angličtině:
Peripheral Units of the Old Czech Lexical System: Retreating Units
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jana Pleskalová
doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.
Id práce:
102015
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Český jazyk (XCJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 6. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stará čeština; lexikální systém; vývoj slovní zásoby; centrum a periferie; ustupující lexikální jednotky
Klíčová slova v angličtině:
Old Czech; lexical system; development of the lexicon; centre and periphery; retreating lexical units
Abstrakt:
Petr Nejedlý: Periferní jednotky staročeského lexikálního systému: jednotky ustupující (abstrakt disertační práce) Práce se zabývá staročeskými lexikálními jednotkami, které ustupují z centra na periferii lexikálního systému. Zkoumá předpoklady takového procesu – ztrátu systémových vazeb lexikální jednotky – a popisuje jeho jednotlivé formy (krajním případem je zánik lexikální jednotky). Podává přehled jazykových a mimojazykových faktorů, které vycházejí z vývoje lexikální jednotky a její ústup na periferii ovlivňují. Všímá si systémových změn v jazyce, které pozměňují vnitřní poměry uvnitř lexikálního systému a vedou rovněž k ztrátě centrálního postavení některých lexikálních jednotek.
Abstract v angličtině:
Petr Nejedlý: Peripheral Units of the Old Czech Lexical System: Retreating Units (abstract of the thesis) The thesis deals with Old Czech lexical units retreating from the centre to periphery of the lexical system. It examines prerequisites of the process, i.e. loss of systemic relations of the lexical unit, and describes its individual forms (the extinction of a lexical unit in the last resort). The work submits an overview of both (intra)linguistic and extra-linguistic factors which are based on development of the lexical unit and influence its retreat to the periphery. Attention is paid to systemic changes in the language which modify internal relationships within the lexical system and also lead to the loss of central position of some lexical units.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D. 885 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D. 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D. 5 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Petr Nejedlý, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Karel Kučera, CSc. 267 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jana Pleskalová 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D. 218 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.38 MB