velikost textu

Jan Scheinost. Katolík a fašista, novinář a politik

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jan Scheinost. Katolík a fašista, novinář a politik
Název v angličtině:
Jan Scheinost. Catholic and Fascist, Journalist and Politician
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Eliška Klementová, Ph.D.
Školitel:
doc. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Mgr. Michal Pehr, Ph.D.
doc. PhDr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Id práce:
101998
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (P6701)
Obor studia:
Politologie (XPOL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 1. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jan Scheinost, katolicismus, fašismus, nacionalismus, první Československá republika, druhá republika, Československá strana lidová, Národní obec fašistická, kritika demokracie, stavovský stát
Klíčová slova v angličtině:
Jan Scheinost, Catholicism, Fascism, nationalism, First Czechoslovak Republic, Second Republic, Czechoslovak People´s Party, National Fascist Community, criticism of democracy, corporate state
Abstrakt:
Abstrakt Cílem disertační práce je analýza myšlenek i politických aktivit Jana Scheinosta (1896- 1964), novináře a zároveň obratného zákulisního politika, známého také jako ideologa českého fašismu. Práce představuje a analyzuje především ty texty a aktivity této kontroverzní osobnosti, které byly svým způsobem unikátní, typické nebo naopak atypické pro československou politickou a intelektuální scénu první a druhé republiky, od 20. let 20. století do období Protektorátu Čechy a Morava. Vlivný katolický publicista Scheinost bývá v odborné literatuře spojován nejen s konzervativním tradicionalistickým katolicismem, ale také s fašismem. Práce se však snaží prokázat, že Jan Scheinost především vždy hledal nejvhodnější hnutí či politickou stranu, skrze něž by mohl realizovat své výbojně katolické ideje. Práce zároveň sleduje historický i kulturní a mediální kontext, v němž Scheinost, mj. šéfredaktor deníku Lidové listy, působil. Přesvědčený nacionalista a katolík Scheinost vstoupil na počátku 20. let do Československé strany lidové, ale ta pro něj byla příliš kompromisní a málo konzervativní. Proto založil se spisovatelem Jaroslavem Durychem revue Rozmach, kde koncipoval a prezentoval své myšlenky. Když se v polovině 20. let 20. století formoval český fašismus, Scheinost vstoupil do fašistického hnutí, aby jej ovlivnil a dal mu myšlenkovou náplň. Spatřoval také jisté styčné body fašistické doktríny s katolickou naukou, mj. v koncepci stavovského uspořádání společnosti. Jako kritik demokracie a politického systému první Československé republiky Jan Scheinost promýšlel alternativní politická uspořádání, ideje tzv. stavovského státu. Možnost naplnění Scheinostových idejí přineslo období druhé republiky, kdy se stal tvůrcem programu vládnoucí Strany národní jednoty. Program ale nestačil být realizován, a Jan Scheinost dokončil svoji veřejnou kariéru jako protektorátní novinář, po válce souzený za svoje články. Klíčová slova: Jan Scheinost, katolicismus, fašismus, nacionalismus, první Československá republika, druhá republika, Československá strana lidová, Národní obec fašistická, kritika demokracie, stavovský stát.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the doctoral thesis is an analysis of the ideas and political activities of Jan Scheinost (1896-1964), a journalist and skilful backstage policymaker who was also known as an ideologist of Czech fascism. The thesis presents and analyses primarily those texts and activities of this controversial personality which were somehow unique, typical or atypical for the Czechoslovak political and intellectual scene of the First and Second Republic, i.e. from the 1920s to the period of the Protectorate of Bohemia and Moravia. The influential Catholic journalist Scheinost is often connected not only with conservative traditional Catholicism but also with Fascism in academic literature. However, the thesis tries to prove that throughout his career, Jan Scheinost was always mainly looking for the most suitable movement or political party for putting into practice his aggressive Catholic ideas. At the same time the thesis also follows the historical, cultural and media context in which has Scheinost, as the editor in chief of the daily Lidové listy, acted. Scheinost, as a convinced nationalist and Catholic, joined the Czechoslovak People´s Party at the beginning of the 1920s, but this party was not conservative enough for him, and he also felt that it made too many compromises. That is why he established, together with the writer Jaroslav Durych, the review entitled Rozmach, where he drafted and presented his ideas. When Czech fascism was taking form in the middle of the 1920s, Scheinost joined the fascist movement in order to influence it and give it substantial content with his ideas. He also saw some common points between the fascist doctrine and Catholic teachings, inter alia in the concept of the corporative order of society. As a critic of democracy and the political system of the First Czechoslovak Republic, Jan Scheinost pondered an alternative political order in the form of the so-called corporate state. A chance for the realization of Scheinost´s ideas came with the period of the Second Republic, when he became the author of the programme of the ruling Party of National Unity. However, the programme could not be put in practice, and Jan Scheinost finished his public career as a protectorate journalist, as after the war he was prosecuted because of his writings. Keywords: Jan Scheinost, Catholicism, Fascism, nationalism, First Czechoslovak Republic, Second Republic, Czechoslovak People´s Party, National Fascist Community, criticism of democracy, corporate state.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Eliška Klementová, Ph.D. 1.62 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Eliška Klementová, Ph.D. 578 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Eliška Klementová, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Eliška Klementová, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Eliška Klementová, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Michal Pehr, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Šebek, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 61 kB