velikost textu

Rakousko-Uhersko a Osmanská říše v letech 1896-1914

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rakousko-Uhersko a Osmanská říše v letech 1896-1914
Název v angličtině:
Austria-Hungary and the Ottoman Empire 1896-1941
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
Oponenti:
PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Id práce:
101989
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Historie - obecné dějiny (XODE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
8. 2. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Vztahy Rakouska-Uherska a Osmanské říše v letech 1896–1914 prošly řadou proměn a krizí. Jejich vývoj zásadně ovlivňoval postavení habsburské monarchie na poli mezinárodních vztahů. Hlavním cílem této práce bylo analyzovat jednotlivé fáze tohoto procesu a určit do jaké míry ovlivňovaly vzájemné vztahy obecnou politiku obou zemí a posoudit jejich význam. Za tímto účelem podnikl autor této práce rozsáhlý výzkum archivního materiálu ve vídeňském Haus-, Hof- und Staatsarchivu a dalších institucích v české republice, jejichž fondy mu poskytly značnou pramennou základnu pro vytvoření relevantních závěrů. Stranou jeho pozornosti a zkoumání nezůstalo ani množství vydaných pramenů a odborné literatury. Díky tomuto výzkumu si vytvořil ucelený pohled na problematiku, jíž pak analyzoval v její úplnosti. V průběhu svého výzkumu dospěl autor k závěru, že poměr habsburské monarchie vůči Osmanské říši byl značně významný pro obecné směřování zahraniční politiky Rakouska-Uherska. Tato skutečnost se projevila především v období rakousko-ruské spolupráce v letech 1897–1907, v průběhu Bosenské krize či Balkánských válek. Především v posledně jmenovaném případě se význam poměru Rakouska-Uherska vůči Osmanské říši projevil patrně nejzásadněji. Neschopnost rakousko-uherské politiky udržet dlouho hájený princip statu quo na Balkáně (tedy udržení územní integrity Osmanské říše) vedl k výraznému oslabení velmocenského postavení habsburské monarchie. V důsledku této skutečnosti se představitelé Vídně rozhodli k osudnému kroku vstoupit do válečného stavu se Srbskem, jenž vedl k počátku první světové války. Vztahy habsburské monarchie vůči Osmanské říši tak měly svůj nezastupitelný vliv na rozpoutání tohoto konfliktu. Z tohoto pohledu je zřejmé, že výzkum dějin rakousko-osmanských vztahů na počátku 20. století přináší nové pohledy a interpretace dějin mezinárodních vztahů před první světovou válkou.
Abstract v angličtině:
Abstract The relations between Austria-Hungary and the Ottoman Empire went through many changes and crisis in the years 1896–1914. Their development influenced considerably the international position of the Habsburg Monarchy. The main goal of this thesis was an analysis of the particular stages of this process and to determine how the mutual relations influenced the policy of both states in general and to assess its significance. Pursuing this objective the author of this thesis undertook extensive research of documents in Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Vienna and other institutions in the Czech Republic, which funds gave him a considerable amount of archival sources for reaching relevant conclusions. He also used an amount of published sources and literature. Thanks to this research he made a complete view of the problematic, which he then analyzed in its complexity. During his research the author came to the conclusion that the relationship of the Habsburg Monarchy towards the Ottoman Empire was quite important for general development of the Austro-Hungarian foreign policy. This fact proved especially in the period of the Austro-Russian cooperation in the years 1897–1907, during the Bosnian Crisis and in the course of the Balkan Wars. The significance of the relations between Vienna and Istanbul proved itself most notably in the last mentioned example. The inability of Austro- Hungarian policy to maintain its long-term principle of status quo on the Balkans (i.e. the territorial integrity of the Ottoman Empire) led to a considerable weakening of the great power status of the Habsburg Monarchy. As a consequence of this fact the politicians in Vienna decided to a fatal step to enter a state of war with Serbia, which led to the start of the First World War. The relations between Austria-Hungary and the Ottoman Empire had therefore their irreplaceable influence on the break out of this conflict. It is clear from this point of view that the research of the history of the Austro-Ottoman relation at the beginning of the 20th century brings new perspectives and interpretations of the history of the international relations before the First World War.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Roman Kodet, Ph.D. 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Roman Kodet, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Roman Kodet, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 78 kB