velikost textu

Analýza psychoterapeutických sezení s KIP prostredníctvím počítačových metod

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza psychoterapeutických sezení s KIP prostredníctvím počítačových metod
Název v češtině:
Analýza psychoterapeutických sezení s KIP prostredníctvom počítačových metod
Název v angličtině:
Analysis of psychotherapy sessions with GAI via computer methods
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Ludmila Natovová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Eva Uhrová, Ph.D.
PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Id práce:
101986
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Klinická psychologie (XPSK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
katatymně imaginativní psychoterapie, primární proces, sekundární proces, kvantitativní obsahová analýza, test květu, tepová frekvence
Klíčová slova v angličtině:
Guided Affective Imagery, Primary Process, Secondary Process, Quantitative Text Analysis, Flower Test, Heart Rate
Abstrakt:
Abstrakt Cílem předkládané disertační práce je nalezení odpovědi na otázku, jakým způsobem je možné za pomoci počítačových metod zpracovávat a vyhodnocovat data pocházející z psychoterapeutických sezení s použitím metody katatymně imaginativní psychoterapie. Katatymně imaginativní psychoterapie je poměrně mladý psychoterapeutický přístup vycházející z tradic evropské hlubinné psychologie, který předpokládá, že při zadání relativně vágního motivu v imaginaci během denního snu dochází k manifestaci klientových nevědomých obsahů a konfliktů, obranných mechanizmů, odporu, motivů a fantazií. Pro ověření použití počítačových metod při analýzách sezení bylo využito zařízení biofeedback, kterým byla měřena tepová frekvence v průběhu celého setkání, a počítačové programy pro obsahovou analýzu textů. Obsahová analýza textů se zaměřila na identifikaci míry primárně a sekundárně procesových jednotek v úvodní části sezení, během imaginativní fáze a v závěrečné části sezení prostřednictvím dvou kódovacích systémů. Výsledky naznačují do jisté míry komplementární průběh změn primárního a sekundárního procesu, kdy nejvyšší zastoupení sekundárně procesových výrazů bylo identifikováno v úvodní části sezení, zatímco nejvyšší podíl primárně procesových jednotek byl identifikován v imaginativní části. Hlavní přínos této práce spočívá především v navržení algoritmu, realizaci a praktickém využití první verze počítačového programu pro kvantitativní obsahovou analýzu přepisů psychoterapeutických sezení s použitím testu květu, jak jej aplikuje katatymně imaginativní psychoterapie. Klíčová slova: Katatymně imaginativní psychoterapie, primární proces, sekundární proces, kvantitativní obsahová analýza, test květu, tepová frekvence.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the presented dissertation thesis is to find out the answer for the question of how it is possible to process and evaluate by computer methods of data coming from psychotherapy sessions using the method of Guided Affective Imagery. The Guided Affective Imagery is a relatively young psychotherapy approach based on the European tradition of psychodynamic psychology which presumes that in assignment relatively indefinite motive in imagination during day dream comes to manifestation of a client’s unconsciousness contents and conflicts, defensive mechanisms, resistance, motives and fantasy. The biofeedback device by which was the rate of heartbeat used during the whole session and computer programs for quantitative text analysis were used for verifying the usage of computer methods for the sessions´ analysis. The quantitative text analysis focused on identification of primarily and secondarily measure of the item process in the preliminary part of a session, during the phase of imagination and at the final part of the session by two code systems. In a certain way the results indicate complementary progress of changes in the primary and secondary process when the highest representation of secondary process expressions was identified in the introductory part of the session whereas the highest ratio of primary process units was identified in the imaginary part. The main contribution of the dissertation thesis is mainly based on the design of algorithm, realization and practical use of the first version of the computer program for quantitative content analysis of psychotherapeutical sessions´ transcriptions using Flower test such as it is in the Guided Affective Imagery. Key words: Guided Affective Imagery, Primary Process, Secondary Process, Quantitative Text Analysis, Flower Test, Heart Rate.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ludmila Natovová, Ph.D. 2.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ludmila Natovová, Ph.D. 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ludmila Natovová, Ph.D. 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 15 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Eva Uhrová, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 50 kB