velikost textu

Eastern Uzh varieties of North Central Romani

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Eastern Uzh varieties of North Central Romani
Název v češtině:
Východoužské variety severocentrální romštiny
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michael Beníšek
Školitel:
Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.
Oponenti:
Evangelia Adamou, Ph.D.
Anton Tenser
Id práce:
101978
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Obecná lingvistika (XOBL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
romština, severocentrální romština, dialektologie, popis jazyka, Zakarpatská Ukrajina
Klíčová slova v angličtině:
Romani, North Central Romani, dialectology, language description, Transcarpathian Ukraine
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce je gramatickým popisem skupiny romských variet nazvaných „východoužská romština“, jimiž se mluví na Zakarpatské Ukrajině v oblasti přiléhající k hranici se Slovenskem. Tyto variety jsou spjaty s pěti tradičními lokalitami, z nichž dvě se nacházejí ve městě Užhorod, a představují východní okraj nářečního kontinua severocentrální romštiny. Důraz je kladen nejen na popis společných charakteristik celého východoužského nářečí, ale také na jeho interní variaci se zřetelem ke specifikům jednotlivých variet. Popis je založen na datech shromážděných v průběhu opakovaného terénního výzkumu autora mezi lety 2007 až 2016. Disertace se skládá ze třinácti kapitol a vedle vlastního gramatického popisu podává podrobný přehled o historickém, etnokulturním a sociolingvistickém kontextu mluvčích. Hlavní pozornost je věnována flektivním, slovotvorným stejně jako funkčním vzorcům slovních druhů. Práce však diskutuje i fonologické problémy, včetně historické fonologie v kontextu severocentrální romštiny, a pokrývá i různé syntaktické struktury.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation provides a grammatical description of a cluster of Romani varieties, called ‘Eastern Uzh Romani’, which are spoken in Transcarpathian Ukraine in an area adjacent to the Slovak border. These varieties are associated with five traditional locations, two of which are situated in the city of Uzhhorod, representing an eastern margin of a North Central Romani dialect continuum. The focus is not only on describing the common characteristics of the entire Eastern Uzh dialect, but also on highlighting its variation with respect to specific features of the individual varieties. The description is based on first-hand data collected during numerous fieldwork trips of the author between 2007 and 2016. The dissertation is organised into thirteen chapters. Alongside the proper grammatical description, it provides a detailed overview of the speakers’ historical, ethnocultural and sociolinguistic background. The main attention is given to describing inflectional, derivational as well as functional patterns of word classes. In addition, it discusses issues of phonology, including historical phonology within the North Central Romani context, and also covers various syntactic structures.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michael Beníšek 4.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michael Beníšek 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michael Beníšek 41 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Michael Beníšek 470 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. 172 kB
Stáhnout Posudek oponenta Evangelia Adamou, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta Anton Tenser 163 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.8 MB
Stáhnout Errata Mgr. Michael Beníšek 34 kB