velikost textu

Václav Jan Tomášek (1774-1850). Život a dílo.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Václav Jan Tomášek (1774-1850). Život a dílo.
Název v angličtině:
Václav Jan Tomášek (1774-1850) - Life and Work
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc.
Oponenti:
Mgr. Václav Kapsa
prof. Dr. Axel Beer
Id práce:
101969
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hudební vědy (21-UHV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Hudební věda (XHV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt a klíčová slova Obsahem disertace je biografie a tematický katalog díla skladatele Václava Jana Tomáška (1774–1850), jedné z nejvýznamnějších osobností hudební kultury v Čechách v 1. polovině 19. století. Práce byla vytvořena na základě systematické a rozsáhlé rešerše pramenů notové i nenotové povahy a jejích následného uspořádání a vyhodnocení. Text je rozčleněn do dvou hlavních oddílů – na biografickou část a katalog díla. První část – biografická – obsahuje vyhodnocení dosavadního stavu bádání, prezentuje výsledky heuristického výzkumu a přináší biografii. Druhá část – katalog díla – zahrnuje charakteristiku pramenů pro vytvoření katalogu (prameny notové i nenotové povahy) a vlastní katalog. Katalog čerpá ze systematické rešerše pramenů uložených v hudebních sbírkách zejména ve střední Evropě. V hlavní části katalogu, která obsahuje popisy Tomáškových skladeb, je aplikována kombinace chronologického a systematického řazení. Chronologicky – podle opusových čísel, je seřazena část Tomáškova díla, která je autorem označena opusovými čísly (114 skladeb), systematicky je uspořádána skupina skladeb bez označení opusovým číslem (61 skladeb), obě části jsou průběžně pročíslovány katalogovými čísly. Pro rychlejší a jednodušší orientaci je katalog doplněn dvěma stručnými pomocnými soupisy, které jsou s hlavním katalogem propojeny katalogovými čísly – první kopíruje uspořádání hlavního katalogu, v druhém je celé dílo uspořádáno systematicky. Popis díla obsahuje název, případně podnázev, datum vzniku, rozpis částí skladby – u vokální skladby také textový incipit a autora textu, a notový incipit. V další části popisující historii vzniku díla jsou doplněny zdroje informací – systematicky je excerpována Tomáškova autobiografie, jeho vlastní katalogy díla. Katalog uvádí popisy notových pramenů – autografů, opisů a tisků – včetně odkazu na jejich uložení.
Abstract v angličtině:
Abstract The dissertation consists of a biography of and thematic catalogue of the works of the composer Václav Jan Tomášek (1774-1850), one of the most important figures in musical culture in the Czech lands during the first half of the nineteenth century. It was written based on systematic, extensive research in sources consisting both of musical notation and of verbal texts, and their subsequent organization and evaluation. It is divided into two main parts––the biography and the catalogue of works. The first of these (the biography) contains an assessment of the previous state of research, presents the results of the author’s own preparatory source research, and provides a detailed biography of the composer. The second part (the catalogue of works) includes a characterization of sources used in preparing the catalogue (both musical notation and verbal texts) and the catalogue itself. The catalogue makes use of findings from systematic study of sources deposited in music collections mainly in central Europe. Its main portion, containing descriptions of Tomášek’s compositions, applies a combination of chronological and systematic arrangement. Works to which Tomášek assigned opus numbers (114 compositions) are arranged chronologically according to those numbers, while those lacking opus numbers (61 compositions) are arranged systematically. In both these portions each work is given a catalogue number. For quicker and simpler orientation the catalogue is supplemented by two brief auxiliary lists linked to the catalogue by references to catalogue numbers; the first copies the ordering of the main catalogue, while in the second all of Tomášek’s works are arranged systematically. The description of a work includes its title, subtitle if any, date of composition, breakdown into movements or parts, the incipit of the musical notation, and for vocal works the incipit of the verbal text and its author.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D. 4.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. 338 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Václav Kapsa 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Dr. Axel Beer 169 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 74 kB