velikost textu

Abreviace v současné bulharštině ve srovnání s češtinou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Abreviace v současné bulharštině ve srovnání s češtinou
Název v angličtině:
Abrreviation in Contemporary Bulgarian language in Comparison with the Czech language
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Natalie Kalajdžievová, Ph.D.
Školitel:
Albena Rangelová, CSc.
Oponenti:
Mgr. Mária Košková
Mgr. Bozhana Nisheva Nikolova, Ph.D.
Id práce:
101961
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Slovanské filologie (XSLE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Abreviace, abreviatura, grafické zkratky, gramatická charakteristika, iniciálové zkratky, internacionalizace, klasifikace abreviatur, konfrontační studium, sémantická charakteristika, slovotvorba, sociolingvistická, stylistická charakteristika, zkratky.
Klíčová slova v angličtině:
Abbreviation, Bulgarian, Czech, graphical abbreviations, initial abbreviations, international character, classification of abbreviations, confrontation study, semantic characteristics, word formation, sociolinguistic research, stylistic characteristics, abbreviations.
Abstrakt:
ABREVIACE V SOUČASNÉ BULHARŠTINĚ VE SROVNÁNÍ S ČEŠTINOU Disertační práce se zaměřuje na konfrontační studium abreviace v bulharštině ve srovnání s češtinou a na popis zkratek jako specifických jazykových znaků. Přihlédnuto je k aktuálním jazykovým tendencím a změnám v oblasti abreviace v souvislostech s jazykovou typologií. Práce se věnuje gramatické, stylistické a sémantické charakteristice abreviatur, přičemž podstatná část konfrontačního popisu je věnována abreviaturám grafickým a iniciálovým, které tvoří centrální část dílčího systému abreviačních útvarů. Z konfrontačního hlediska je také popsána schopnost zkratek sloužit jako slovotvorný základ pro slova odvozená. Do disertační práce jsou zahrnuty také výsledky sociolingvistické sondy provedené dotazníkovou metodou, ve které respondenti hodnotili zkratky internacionálního charakteru a slova obsahující zkrácené základy zapojené do azbukou psaného textu.
Abstract v angličtině:
ABBREVIATION IN CONTEMPORARY BULGARIAN LANGUAGE IN COMPARISON WITH THE CZECH LANGUAGE Dissertation work is aimed at confrontation study of abbreviation in Bulgarian in comparison with Czech and at the description of abbreviations as specific language symbols. Contemporary language tendencies and the changes in the field of abbreviation in relation to the language typology are taken into account. The work is dedicated to the grammatical, stylistic and semantic characteristics of the abbreviations, while a substantial part of the confrontation description addresses the graphical and initial abbreviations, which create a central part of the partial system of abbreviation formations. From the confrontational aspect, there is also described the ability of abbreviations to serve as word-formation base for derivatives. The dissertation work also includes the results of socio-linguistic research made by questionnaire method, where the respondents evaluated the abbreviations of an international character and the words containing abbreviated bases implemented into the text written in Cyrillic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Natalie Kalajdžievová, Ph.D. 8.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Natalie Kalajdžievová, Ph.D. 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Natalie Kalajdžievová, Ph.D. 6 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Natalie Kalajdžievová, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Albena Rangelová, CSc. 246 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Mária Košková 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bozhana Nisheva Nikolova, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 188 kB