velikost textu

Mezi obranou a rezistencí: osudy hornolanguedockých a východočeských protestantských komunit v 18. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezi obranou a rezistencí: osudy hornolanguedockých a východočeských protestantských komunit v 18. století
Název v češtině:
Mezi obranou a resistencí: osudy hornolanguedockých a vychodočeských protestantských komunit v 18. století
Název v angličtině:
Between Defence and Resistance: Destinies of Eighteenth Century Protestant Communities in Eastern Bohemia and Haut-Languedoc
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eva Kalivodová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.
Oponenti:
doc. Markéta Křížová, Ph.D.
Stéphane Durand
Id práce:
101958
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Historie/obecné dějiny (XODE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tajní nekatolíci,východní Čechy, Horní Languedok,hugenoti, kalvinisti, církev pouště, komparativní metoda,18. století,rekatolizace,sociální disciplinace , rezistence, skrytý protestantismus, konfesijní identita, sociologie náboženství, dějiny církví, evangelická literatura, symbolika hory, dějiny náboženské emigrace, Jednota Bratrská, proroctví, sektářství
Klíčová slova v angličtině:
hidden non-catholics, Eastern Bohemia, Haut-Languedoc,huguenots, Calvinists, église du désert, comparative method, 18th century, Recatholisation, social discipline, resistance, illegal protestantism, confessional identity, sociology of religion, Church history, Protestant literature, mountain symbolic, history of religious emigration, Unity of Czech Brethren, prophecy, sectarianism
Abstrakt:
Mezi obranou a rezistencí: osudy hornolanguedockých a východočeských protestantských komunit v 18. století Abstrakt Předkládaná dizertační práce podává na základě archivních sond a literatury výsledek komparativního srovnání náboženského života protestantských komunit v 18. století na území východních Čech a Horního Languedoku. Cílem studie je makroanalyticky pojatá otázka náboženské rezistence protestantské menšiny vůči dobovým disciplinačním snahám absolutistického státu. Záměrně zvolené kontrastní poměry z hlediska konfe- sijní homogenity a z pohledu majetkového a sociálního postavení věřících posloužily jako odlišné výchozí situace, na nichž jsou sledovány rozdíly v rezistenci aktérů. Práce zkoumá existenci a povahu snah o zjednodušení věrouky a úpravu rituálních praktik věřícími a jejich laickými či ordinovanými duchovními. Studie sleduje kombinovanou chronologicko-tématickou linii, jež se pokouší zachytit látku v co nejširší perspektivě, včetně ekonomicko-kulturního kontextu. První tři kapitoly shrnují a kontextualizují problematiku skrytého protestantství v obou regionech během 17. a především v 18. století. Zatímco v Languedoku došlo k obnově ilegální ovšem fungující presbyteriálně-synodální struktury, ve východních Čechách i zbytku Čech a Moravy, tajní nekatolíci přežívali především díky impulsu saského pietismu pouze na úrovni domácího kultu. Privilegovanými formami náboženského odporu reformovaných skupin byly tajné schůzky věřících s různě rozvinutou či naopak potlačenou formou bohoslužeb, četba evangelické literatury a pokus o uchování přecho- dových rituálů buď z rukou reformovaných kněží formou církevních úkonů křtů, sňatků a pohřbů nebo formou laiky udržovaných neliturgických zvyklostí. Těmto projevům jsou věnovány tři kapitoly druhého oddílu práce. Sedmá a osmá kapitola nabízí zamyšlení nad mírou důležitosti socio-profesních a geografických poměrů v každodenním životě předto- lerančních protestantských komunit. V obou oblastech lze konstatovat existenci zvláštní podoby „horalské spirituality“ věřících, dané nejen rázem krajiny, ale též transponováním biblických symbolů a citátů do každodenních náboženských představ reformovaných. V závěrečné kapitole jsou analyzovány prorocké a sektářské prvky v obou zvolených regionech. Vedle ztráty ordinovaných duchovních přispěly tyto faktory významnou měrou k částečné ztrátě věroučné čistoty věřících, což sehrálo velkou roli a v případě výcho- dočeských nekatolíků znamenalo dlouhodobou překážku jejich úsilí po znovuzískání náboženské tolerance.
Abstract v angličtině:
Between Defence and Resistance: Destinies of Eighteenth-Century Protestant Communities in Eastern Bohemia and Haut-Languedoc Abstract Based on archive research and literature the thesis compares the religious life of illegal Protestant communities in the 18th century Eastern Bohemia and Haut-Languedoc. From macroanalytical perspective it assesses the strategies of protestant minorities used to resist the disciplining efforts of the absolutist state. The confessional homogeneity, economic background and social stratification of Protestants in Eastern Bohemia and Haut-Languedoc differed. Yet, the contrasting comparison opens up the way to analyse the divergent resistance strategies. Further, the thesis examines the existence and nature of attempts to simplify the religious doctrine and to modify the liturgy undertaken by the lay and ordained priests and the worshippers. The structure combines the thematic and chronological approach, while keeping a broad perspective that encompasses also the economic and cultural context. First tree chapters outline and conceptualize the problem of prohibited Protestantism in both regions during the 17th and most of the 18th centuries. While in Languedoc the Presbyterian-synodic structure was revived (albeit illegally), in Eastern Bohemia and in whole Bohemia and Moravia Protestantism (stimulated by the Saxon Pietism) existed only at the domestic level. Following three chapters focus on the forms of religious resistance. The most prominent were the clandestine meetings of the worshippers (with or without religious services), readings of the Bible and other religious texts, and an endeavour to preserve the ‘rites de passage’. These rites included religious services such as baptisms, marriages and funerals performed by the ordained priests as well as non-liturgical rituals performed by the laymen. Chapters seven and eight examine to what extent the socio- professional and geographic determinants influenced the everyday life of the Protestant communities before the legal recognition. In both Haut-Languedoc and Eastern Bohemia a specific form of ‘mountain spirituality’ can be recognized which stemmed from the nature of the landscape and from projecting the biblical symbols and excerpts in the everyday religious imagination of Reformed communities. The final chapter analyzes the prophetic and sectarian elements of the cult. Apart from the lack of the priests, these factors contri- buted significantly to a partial loss of a doctrinal purity among the worshippers. In turn, this hindered the achievement of religious toleration for the Bohemian non-Catholics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Kalivodová, Ph.D. 22.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Kalivodová, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Kalivodová, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Eva Kalivodová, Ph.D. 129 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Markéta Křížová, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta Stéphane Durand 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 45 kB