velikost textu

Arabové v Teplicích. Česko-arabské interakce z perspektivy českých mluvčích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Arabové v Teplicích. Česko-arabské interakce z perspektivy českých mluvčích
Název v angličtině:
Arabs in Teplice. Interactions between Czechs and Arabs from the Perspective of Czech Native Speakers
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Kantarová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc.
Oponenti:
PhDr. Světla Čmejrková, DrSc.
prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Id práce:
101956
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Obecná lingvistika (XOBL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se věnuje problematice česko-arabských interakcí z pohledu českých rodilých mluvčích, konkrétně analýze interakcí v pracovní komunikační doméně. Práce stručně seznamuje se situací arabské komunity v Teplicích a se specifickými podmínkami vztahujícími se k přítomnosti arabských klientů v Lázních Teplice. Práce aplikuje teorii jazykového managementu a zaměřuje se tak na konkrétní interakce jako zdroje jazykových problémů. Objektem empirického výzkumu jsou interakce mezi českými zaměstnanci firmy A a jejich arabskými komunikačními partnery. Prostřednictvím interakčního interview jsou na rovině jazykové, komunikační a sociokulturní analyzovány jednotlivé fáze jazykového managementu. Cílem práce je poskytnout autentický obraz interkulturních interakcí a identifikovat reálné problémy, které jejich účastníci řeší. Analýza dat ukázala, že čeští rodilí mluvčí na základě aplikace kontaktových norem projevovali větší míru tolerance k odlišnostem v případě hodnocení jazykových odchylek a plánů úprav těchto odchylek. Při hodnocení a utváření plánů vztažených k jevům komunikační a sociokulturní povahy naopak vycházeli z norem interních, což vedlo k početným negativním hodnocením a především k nulovým plánům úprav. Práce poukazuje rovněž na výhody a omezení plynoucí z aplikace zvoleného teoretického rámce a výzkumné metody.
Abstract v angličtině:
The thesis deals with Czech-Arab interactions from the perspective of Czech native speakers, namely with the analysis within the work communication domain. It briefly introduces the situation of the Arab community in Teplice and the specific conditions related to the presence of Arab clients in Teplice Spa. The thesis applies the Language Management Theory which focuses on real interactions as sources of language problems. Interactions between employees of company A and their Arabic communication partners are the objects of the empirical research. Through interaction interviews the stages of language management process are analysed on the language, communication and sociocultural level. The aim of the study is to provide an authentic picture of intercultural interactions and to identify the real problems which the participants solve. Data analysis revealed that Czech native speakers showed a greater degree of tolerance for language deviations and adjustment designs which was due to the application of contact norms. When evaluating and creating plans on the communication and sociocultural level the Czech native speakers applied internal norms which resulted in numerous negative evaluations and mostly zero adjustment designs. The thesis points to the advantages and limitations resulting from the application of chosen theoretical framework and research method.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Kantarová, Ph.D. 4.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Kantarová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Kantarová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. 11 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Světla Čmejrková, DrSc. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. 125 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 137 kB