velikost textu

Psychologické aspekty asistované reprodukce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychologické aspekty asistované reprodukce
Název v angličtině:
Psychological Aspects of Assisted Reproduction
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. David Karel, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.
Id práce:
101954
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Sociální psychologie (XPSS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Asistovaná reprodukce, neplodnost, IPA, prožívání, individuální zkušenost.
Klíčová slova v angličtině:
Assisted reproduction techniques, infertility, IPA, experience, individual experience.
Abstrakt:
Abstrakt: Disertační projekt chce přispět k pochopení a vysvětlení psychického prožívání jedinců v procesu asistované reprodukce. Výzkumným problémem projektu je pochopit a přiblížit prožívání neplodného jedince v procesu léčby technikami asistované reprodukce. Cílem projektu je proniknout do prožívání neplodných jedinců a pokusit se pochopit významy, jaké jedinec připisuje sám sobě, neplodnosti, reprodukční medicíně a jak se mění jeho vnímání individuální skutečnosti. Práce přispívá k pochopení zkušenosti jedince, jak vnímá sám sebe, svého partnera a okolí ve vztahu ke své neplodnosti a technikám asistované reprodukce a jaké prožívá pocity a emoce. Disertační projekt odpovídá na čtyři výzkumné otázky: Jak participanti uvažují o dítěti? Jak participanti prožívají proces asistované reprodukce? Jaké participanti prožívají pocity v souvislosti s asistovanou reprodukcí? Jak participanti uvažují o partnerovi a sociálním okolí v souvislosti s početím a AR? K povaze přijatého epistemologického antropomorfního postoje a teoretických modelů interakčního symbolismu a sociálního konstruktivismu, byl zvolen kvalitativní výzkumný rámec případové studie. Výzkumným případem se stala multikazuistická případová studie, kde soubor byl vybrán prostým záměrným výběrem a ke sběru dat byla použita metoda polostrukturovaného interview. Data byla analyzována metodou IPA (Interpretativ Phenomenological Analysis). Výsledky výzkumu přinesly panoramatický pohled na zkušenost a prožívání jedince v procesu asistované reprodukce. Nejvýznamnější vynořená témata ve vztahu k dítěti byla: dítě jako plán, dítě jako nutnost a dítě jako zdroj. Ve vztahu k asistované reprodukci se vynořila témata: AR jako nutnost, prostředek realizace cíle, AR jako naděje, ztráta kontroly nad početím. V dimenzi prožívání vyvstala témata: pocitu bezmoci, lítosti, strachu, závisti a viny. V oblasti interpersonálních vztahů bylo nejvýznamnější téma sblížení s partnerem nebo vzájemné oddálení. Vynořená témata vedla k hlubšímu pochopení významů, jaké jedinci používají k utváření své zkušenosti. Klíčová slova: Asistovaná reprodukce, neplodnost, IPA, prožívání, individuální zkušenost.
Abstract v angličtině:
Abstract: This dissertation work aims to contribute to the understanding and explanation of individual psychological experience during the process of assisted reproduction. The research objective is to understand and describe infertile individual’s experience during the process of assisted reproduction techniques treatment. The aim of the project is to immerse into the experience of infertile individuals and try to understand what the individual ascribes to himself, his infertility, reproductive medicine and how the individual perceives reality. The work helps to understand the experience of individual's perception of himself, his partner and his surroundings, in relation to his infertility and assisted reproduction techniques and what feelings and emotions he experiences. The dissertation project is answering four research questions: How do the participants feel about their child? How do the participants experience the process of assisted reproduction techniques? How do participants experience the emotions in the context of assisted reproduction? How do participants think about their partners and the social environments in the context of conception and ART? The nature of the adopted epistemological anthropomorphic attitude and theoretical models of the interaction symbolism and social constructivism, a qualitative case study research framework was chosen. The research case was a multiple case interpretation, where the file was chosen by simple purposive sampling and semi- structured interview became data collection method. Data was analysed using IPA (Interpretative Phenomenological Analysis). The research results brought a panoramic view of individual’s experience of the process of assisted reproduction. The most important themes which surfaced in relation to the child were: the child as a plan, the child as a necessity and the child as a source. In relation to assisted reproduction the emerging themes were: ART as a necessity, a means of goal implementation, ART as hope, the loss of control over conception. Themes arising in the dimension of perception were: a sense of helplessness, sorrow, fear, envy and guilt. The area of interpersonal relations was the most important topic of aligning with a partner or mutual withdrawal. The themes which surfaced led to a deeper understanding of the points which individuals use to form their experience. Keywords: Assisted reproduction techniques, infertility, IPA, experience, individual experience.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. David Karel, Ph.D. 5.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. David Karel, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. David Karel, Ph.D. 63 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. David Karel, Ph.D. 5.49 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Iva Štětovská, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc. 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 83 kB