velikost textu

Spiritualita a terapie závislostí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spiritualita a terapie závislostí
Název v angličtině:
Spirituality and treatment of addictions
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tomáš Málek
Oponenti:
PhDr. Vendula Junková
PhDr. Mgr. Katarína Loneková, Ph.D.
Id práce:
101932
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
7. 4. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Práce se zabývá vztahem spirituality a terapie závislostí. Podává stručný náčrt hlavních problémů, s kterými se potýkají terapeutická zařízení pečující o závislé v somatické- psychické a sociální dimenzi. Přibližuje pohled logoterapie (V. Frankl), focusingově orientované terapie (E. Gendlin), procesové práce (A. Mindell) a psychedelické terapie (S. Grof) na spirituální dimenzi člověka a jejich specifický přístup k této dimenzi a terapii závislostí. Empirická část zjišťuje míru integrace spirituální dimenze do práce v zařízeních, která se zabývají léčbou závislostí. Zjistili jsme, že integrace proběhla jen v menšině zařízení. Všechna zkoumaná zařízení jsou pasivně otevřena duchovním tématům. Klíčová slova: Spiritualita – Terapie – Závislosti – Logoterapie – Focusing – Procesově orientovaná práce – Psychedelická terapie – Holotropní dýchání – Terapeutická komunita – Denní stacionář – Následná péče
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis is focused on the relationship between spirituality and treatment of addictions. Short outline is made about main problems involved in treatment centers providing care for addicted people. Problems are seen in paradigma of biological-psychological and social dimensions of human being. Thesis considers Logotherapy (V. Frankl), Focusing (E. Gendlin), Process work (A. Mindell) a Psychedelic therapy (S. Grof) and their attitude toward spiritual dimension of man and specific approach in this dimension and treatment of addictions. Research find out implementation of spiritual dimension into work and facilities providing care for addicted people. Finding says spirituality is integrated only in small number of facilities. All researched facilities are open toward spiritual topics. Key words: Spirituality - Therapy - Addictions - Logotherapy - Focusing - Process-oriented work - Psychedelic Therapy - Holotropic Breathing - Therapeutic community - day care - Aftercare
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Málek 696 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Málek 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Málek 10 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vendula Junková 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Katarína Loneková, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Radka Hradcová 90 kB