velikost textu

Invaze fytofágního hmyzu ve střední Evropě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Invaze fytofágního hmyzu ve střední Evropě
Název v angličtině:
Invasions of phytophagous insects in Central Europe
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Rejmanová
Vedoucí:
Mgr. Pavel Špryňar
Oponent:
Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
Id práce:
101927
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nepůvodní druhy, hostitelské rostliny, interakce rostliny-hmyz
Klíčová slova v angličtině:
aliens, host plants, plant-animal interactions
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce je literární rešerší zabývající se invazemi fytofágního hmyzu ve střední Evropě (hlavně v České republice). Shrnula jsem zde poznatky z českých i zahraničních studií zabývajících se touto problematikou. Biologické invaze jsou v dnešní době významným fenoménem. Na území České republiky se vyskytuje okolo 400 druhů nepůvodního hmyzu, z toho asi polovinu tvoří hmyz fytofágní. Ve své práci jsem se zabývala terminologií, která se váže k tomuto tématu, některými obecnějšími zákonitostmi ve vztahu rostlin a hmyzu, primárními areály nepůvodního hmyzu, způsobem jejich přenosu a jejich významem. Vybrala jsem také několik známých zástupců pro lepší ilustraci a snažila jsem se zjistit, které rostliny napadá nepůvodní hmyz nejvíce. Klíčová slova: nepůvodní hmyz, fytofágní, rostlina, invazivní
Abstract v angličtině:
Abstract This Bachelor thesis is meant as a literature search concerned with invasions of phytophagous insects in Central Europe (mainly in the Czech Republic). I have summarized the findings from Czech and foreign studies dealing with this issue. Biological invasions are now a significant phenomenon. About 400 species of non-native insects occur in the Czech Republic, of which about half are phytophagous insects. In my Bachelor thesis I dealt with terminology that related to this subjekt, some more general regularities in the relationship of plants and insects, the primary areas of non-native insects, their pathways and their impact. I also chose few well-known representatives for better ilustration and I trying to find out, which plants non-native insect attacks the most. Key words: alien insects, phytophagous, plant, invasive
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Rejmanová 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Rejmanová 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Rejmanová 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Špryňar 62 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. 23 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 81 kB