velikost textu

Lexikální galicizmy v ruském jazyce a možnosti jejich využití ve výuce ruštiny jako druhého a dalšího cizího jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lexikální galicizmy v ruském jazyce a možnosti jejich využití ve výuce ruštiny jako druhého a dalšího cizího jazyka
Název v angličtině:
Lexical Gallicisms in Russian Language and Possibilities of Their Use in Teaching Russian as Second and Another Foreign Language
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Mgr. Xenie Vicaire
Školitel:
doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Lenka Havelková, Ph.D.
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Id práce:
101906
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Ruština
Klíčová slova:
didaktika cizích jazyků, ruština jako druhý a další cizí jazyk, učebnice ruského jazyka, slovní zásoba, přejímky, lexikální galicizmy, internacionalizmy
Klíčová slova v angličtině:
foreign language didactics, Russian as second and another foreign language, textbooks of Russian language, vocabulary, borrowings, semantic loan and semantic calque, lexical Gallicisms, internationalisms
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem této disertační práce jsou lexikální galicizmy v rámci přejímek z cizích jazyků v ruské slovní zásobě. Vycházejíce ze současného stavu poznání v lingvistice a lingvodidaktice, nahlížíme lexikální galicizmy z hlediska jejich efektivní využitelnosti v didaktice ruštiny, a to jmenovitě jako druhého či dalšího cizího jazyka. K tomuto účelu v práci sledujeme výskyt lexikálních galicizmů a jejich formy prezentace a aplikace v učebních metodických souborech pro ruský jazyk používaných na základních a středních školách. Zároveň si klademe otázku do jaké míry se práce s přejímkami odráží ve vzdělávacích dokumentech platných v českém školství. Opíráme se o výzkum zkušeností a postojů učitelů ohledně možností využití přejímek a internacionalizmů k rozšiřování slovní zásoby žáků. Záměrem experimentální části této práce je ověření účinnosti pracovních listů, navazujících na vybrané tematické okruhy zkoumaných učebnic, jež jsou pro lexikální galicizmy reprezentativní. Dospíváme k závěru, že současné jazykové politiky školských systémů zemí EU a jmenovitě české školství dosud nevyužívá všech možností, které nabízí plurilingvní jazyková situace v Evropě. Jmenovitě a mimo jiné se jedná o možnost širší opory o předchozí jazykovou zkušenost žáků, kterou v této práci sledujeme konkrétně na vztahu mezi slovní zásobou francouzštiny a ruštiny. Práci s přejímkou lze nahlížet i jako výchovně vzdělávací prvek pro vnímání evropské kulturně historické vzájemnosti.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis focuses on lexical Gallicisms in the frame of borrowings from foreign languages to the Russian lexicon. Based on the current state of the art in linguistics and linguodidactics we are assessing lexical Gallicisms in terms of their effective use in Russian didactics as a second or another foreign language. For this reason our work investigates the occurrence of lexical Gallicisms and their forms of presentation as well as their current application within textbooks of Russian language used in primary and secondary schools. We also question to what extent the work with semantic loans is actually reflected within textbooks used in the Czech education system. Our research integrates as well a panel of teachers feed-back on their experience and readiness regarding the possibilities of using semantic loans and internationalisms to broaden students vocabulary. The purpose of the empirical part of the thesis is the verification of the effectiveness of the developed worksheets related to selected subjects covered by textbooks under review that are regarded as representative in terms of lexical Gallicisms. We conclude that the current policies for teaching foreign languages in EU member states, namely in the Czech education system, do not yet take full advantage of the plurilingual language situation in Europe. We are looking to the possibility to develop a broader learning support from the already existing language experience of the students, particularly basing on the relationship between the French and Russian vocabulary. The work with borrowings can also be regarded as an educational component to develop the perception of European cultural-historical reciprocity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Xenie Vicaire 3.67 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Mgr. Xenie Vicaire 4.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Xenie Vicaire 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Xenie Vicaire 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lenka Havelková, Ph.D. 144 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 460 kB