velikost textu

Hodnoty jako pedagogický problém

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnoty jako pedagogický problém
Název v angličtině:
Values as a pedagogical problem
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Mgr. Šárka Kubcová, Ph.D.
Školitel:
prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, , CSc.
PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Id práce:
101903
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hodnoty, kvalita, důležitost, výchova, vzdělávání, vyučovací předmět, škola, vzdělávací systém, rodina, pedagogové, učitel, žáci, děti
Klíčová slova v angličtině:
values, importance, upbringing, education, enlightenment, learning, school, family, teachers, pedagogue, pupils, children
Abstrakt:
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Pedagogická fakulta Katedra školní a sociální pedagogiky ABSTRAKT DISERTAČNÍ PRÁCE 2011 Mgr. et Mgr. Šárka Kubcová Název disertační práce: Hodnoty jako pedagogický problém Autor: Mgr. et Mgr. Šárka Kubcová Škola: Univerzita Karlova v Praze Fakulta: Pedagogická fakulta Školící pracoviště: Katedra školní a sociální pedagogiky Školitel: doc. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. Rok odevzdání práce: 2011 Klíčová slova: hodnoty, kvalita, důležitost, výchova, vzdělávání, vyučovací předmět, škola, vzdělávací systém, rodina, pedagogové, učitel, žáci, děti Abstrakt Disertační práce je zaměřena na hodnoty z pohledu pedagogiky. Je zaměřena na zjištění toho, zda mají hodnoty v dnešních školách své místo, zda jim je věnována ze strany učitelů pozornost, zda se učitelé snaží ovlivňovat své žáky ve smýšlení a vést je k poznání životních priorit. V práci se zamýšlíme nad otázkami síly vlivu rodiny na hodnotové smýšlení dětí a možnosti pedagogů ovlivnit své žáky. Ptáme se, zda si pedagogové myslí, že téma hodnot patří do pedagogiky a je-li vůbec v kompetenci školy a pedagogických pracovníků do takto soukromé oblasti zasahovat, a pokud ano, do jaké míry? Disertační práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V empirické části se seznámíme s výsledky našeho výzkumu, ke kterému byla použita metoda dotazníkového šetření. Respondenty bylo 855 žáků (469 dívek, 386 chlapců) z 11 standardních základních škol, 2 víceletých gymnázií a 1 střední odborné školy a středního odborného učiliště a 55 pedagogických pracovníků (41 žen a 14 mužů). Výzkumná část zahrnuje nejen slovně okomentované výsledky, ale také jejich přehledné grafické znázornění. Přílohy obsahují ukázky použitých dotazníků. Cílem disertační práce je prezentovat pojem „hodnota“ z pedagogického pohledu. Hlavním cílem práce bylo zjistit názorové odlišnosti mezi pedagogy a žáky na 18 tvrzení, která obsahovala životní hodnoty. Cílem práce bylo také zjistit, zda nový platný kurikulární dokument Rámcový Vzdělávácí Program (RVP ZV) poskytuje učitelům potřebné učební obsahy, týkající se výchovy k hodnotám které by mohli zapracovat do svých Školních Vzdělávacích Programů (ŠVP). Dále bylo zkoumáno, jakými didaktickými prostředky jsou dané hodnoty žákům předávány. Title of doctoral thesis: Values as a pedagogical problem Author: Mgr. et Mgr. Šárka Kubcová School: Charles University in Prague Faculty: Faculty of Education Department: Department of School and Social Education Supervisor: doc. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. Year of presentation: 2011 Keywords: values, importance, upbringing, education, enlightenment, learning, school, family, teachers, pedagogue, pupils, children Abstract The doctoral thesis is focused on valuea in pedagogy. In other words values in pedagogy at present. The thesis is trying to find an answer to several questions, especially if there is a space at present schools for values and for teaching them, if teachers pay enough attention to this up-to-day subject, if teachers are trying to work on their pupils´ thinking of valuea and are trying to lead pupils to know value attribute and top priorities, life priorities etc.. We are trying to find differences between pedagogues and pupils in their opinion for 18 values. We are also pondering if teachers think that topic of values comes under pedagogy and if it on the whole falls within school’s and teacher’s cognizance infringe upon to such a private area. And if yes, how much? The theoretical part of the doctoral thesis is devided into 6 sections. The experiential part makes the acquaintance of results from our research for which we have used a questionnaire. Our respondents were 855 pupils (469 girls, 386 boys) from 11 standard primary schools, 2 multiannual grammar schools and 1 secondary school and 55 pedagogues (41 women and 14 men). Attachments content examples of the questionnaire, which has been used for pupils and for teachers. The aim of the doctoral thesis is to come the concept of values as a pedagogical problem. This is possible to perceive in several points of view. Part of this work is an inquiry about how values (let us say „values ladder“) teachers maintain and how they want to develop them by their pupils. The other aim of my work is to identify if new valid document for educational system (RVP ZV) offers teachers teaching contents which they need, and which are related to upbringing to values, which can teachers fill into do their School educational programmes. Next I focused on what didactic resources are used for handing over values to pupils.
Abstract v angličtině:
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Pedagogická fakulta Katedra školní a sociální pedagogiky ABSTRAKT DISERTAČNÍ PRÁCE 2011 Mgr. et Mgr. Šárka Kubcová Název disertační práce: Hodnoty jako pedagogický problém Autor: Mgr. et Mgr. Šárka Kubcová Škola: Univerzita Karlova v Praze Fakulta: Pedagogická fakulta Školící pracoviště: Katedra školní a sociální pedagogiky Školitel: doc. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. Rok odevzdání práce: 2011 Klíčová slova: hodnoty, kvalita, důležitost, výchova, vzdělávání, vyučovací předmět, škola, vzdělávací systém, rodina, pedagogové, učitel, žáci, děti Abstrakt Disertační práce je zaměřena na hodnoty z pohledu pedagogiky. Je zaměřena na zjištění toho, zda mají hodnoty v dnešních školách své místo, zda jim je věnována ze strany učitelů pozornost, zda se učitelé snaží ovlivňovat své žáky ve smýšlení a vést je k poznání životních priorit. V práci se zamýšlíme nad otázkami síly vlivu rodiny na hodnotové smýšlení dětí a možnosti pedagogů ovlivnit své žáky. Ptáme se, zda si pedagogové myslí, že téma hodnot patří do pedagogiky a je-li vůbec v kompetenci školy a pedagogických pracovníků do takto soukromé oblasti zasahovat, a pokud ano, do jaké míry? Disertační práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V empirické části se seznámíme s výsledky našeho výzkumu, ke kterému byla použita metoda dotazníkového šetření. Respondenty bylo 855 žáků (469 dívek, 386 chlapců) z 11 standardních základních škol, 2 víceletých gymnázií a 1 střední odborné školy a středního odborného učiliště a 55 pedagogických pracovníků (41 žen a 14 mužů). Výzkumná část zahrnuje nejen slovně okomentované výsledky, ale také jejich přehledné grafické znázornění. Přílohy obsahují ukázky použitých dotazníků. Cílem disertační práce je prezentovat pojem „hodnota“ z pedagogického pohledu. Hlavním cílem práce bylo zjistit názorové odlišnosti mezi pedagogy a žáky na 18 tvrzení, která obsahovala životní hodnoty. Cílem práce bylo také zjistit, zda nový platný kurikulární dokument Rámcový Vzdělávácí Program (RVP ZV) poskytuje učitelům potřebné učební obsahy, týkající se výchovy k hodnotám které by mohli zapracovat do svých Školních Vzdělávacích Programů (ŠVP). Dále bylo zkoumáno, jakými didaktickými prostředky jsou dané hodnoty žákům předávány. Title of doctoral thesis: Values as a pedagogical problem Author: Mgr. et Mgr. Šárka Kubcová School: Charles University in Prague Faculty: Faculty of Education Department: Department of School and Social Education Supervisor: doc. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. Year of presentation: 2011 Keywords: values, importance, upbringing, education, enlightenment, learning, school, family, teachers, pedagogue, pupils, children Abstract The doctoral thesis is focused on valuea in pedagogy. In other words values in pedagogy at present. The thesis is trying to find an answer to several questions, especially if there is a space at present schools for values and for teaching them, if teachers pay enough attention to this up-to-day subject, if teachers are trying to work on their pupils´ thinking of valuea and are trying to lead pupils to know value attribute and top priorities, life priorities etc.. We are trying to find differences between pedagogues and pupils in their opinion for 18 values. We are also pondering if teachers think that topic of values comes under pedagogy and if it on the whole falls within school’s and teacher’s cognizance infringe upon to such a private area. And if yes, how much? The theoretical part of the doctoral thesis is devided into 6 sections. The experiential part makes the acquaintance of results from our research for which we have used a questionnaire. Our respondents were 855 pupils (469 girls, 386 boys) from 11 standard primary schools, 2 multiannual grammar schools and 1 secondary school and 55 pedagogues (41 women and 14 men). Attachments content examples of the questionnaire, which has been used for pupils and for teachers. The aim of the doctoral thesis is to come the concept of values as a pedagogical problem. This is possible to perceive in several points of view. Part of this work is an inquiry about how values (let us say „values ladder“) teachers maintain and how they want to develop them by their pupils. The other aim of my work is to identify if new valid document for educational system (RVP ZV) offers teachers teaching contents which they need, and which are related to upbringing to values, which can teachers fill into do their School educational programmes. Next I focused on what didactic resources are used for handing over values to pupils.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Mgr. Šárka Kubcová, Ph.D. 2.43 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Mgr. Šárka Kubcová, Ph.D. 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Mgr. Šárka Kubcová, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Mgr. Šárka Kubcová, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Mgr. Šárka Kubcová, Ph.D. 217 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PaedDr. Stanislav Bendl, Ph.D. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Blahoslav Kraus, , CSc. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marie Linková, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 257 kB