velikost textu

Fázové perifráze v portugalštině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fázové perifráze v portugalštině
Název v angličtině:
Phasal Periphrases in Portuguese
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jaroslava Jindrová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jiří Černý, CSc.
Mgr. Iva Svobodová
Id práce:
101894
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské jazyky (XROJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce bylo podat přehled perifrastických konstrukcí s významem fázovosti v současné evropské portugalštině. Výzkumná část byla založena na vyhledávání perifrází v portugalských korpusech CETEMPúblico a Corpus do Portugus, dalším krokem pak byla jejich sémantická analýza. Největší problém spatřujeme v tom, že pojímání vidu a povahy slovesného děje je v češtině a v portugalštině zásadně odlišné. Pro vyjádření významu tradičního slovanského vidu je nutné hledat v portugalštině jiné výrazové prostředky v různých výstavbových rovinách, český jazyk zase neumí formálními prostředky postihnout rozmanitost významů portugalských perifrastických vazeb vyjadřujících různé odstíny kategorie povahy slovesného děje. V této práci chápeme aspektuálnost v portugalštině jako systém vzájemně se ovlivňujících kategorií – vidu, povahy slovesného děje a lexikální sémantiky slovesa. V portugalštině má kategorie povahy slovesného děje vlastní výrazové prostředky, které lze od morfologických prostředků vyjadřujících aspekt (opozici perfektivnosti a imperfektivnosti) oddělit. Nejčastějším výrazovým prostředkem jsou právě perifrastické konstrukce. Z hlediska funkčního můžeme slovesné perifráze rozdělit na konstrukce s významem časovým, modálním a aspektuálním, v naší práci jsme se však věnovali pouze perifrázím s významem aspektuálním (povahovědějový význam fázovosti) . Za perifrastické konstrukce považujeme spojení slovesa s některou z nefinitních slovesných forem nebo spojení slovesa se substantivem. Slovesné perifráze můžeme dále rozdělit na infinitivní, gerundiální a participiální. V podstatě lze říci, že první ze sloves je sloveso pomocné (morfematické - je nositelem gramatických kategorií času, způsobu, osoby a čísla), druhé slovesa představuje sémantém ( je nositelem významu).
Abstract v angličtině:
This dissertation aims to provide a survey of periphrastic aspectual constructions in contemporary European Portuguese. The research was initially conducted on periphrastic constructions in the two main Portuguese corpuses, the CETEMPúblico and the Corpus do Portugus, and was then followed by a semantic analysis. The main problem, according to the author, consists in the fundamentally different conceptions of aspect and the nature of verbal action in Czech and Portuguese. Given that the grammatical category of aspect has different contents in Czech and Portuguese, it is preferable to use the term aspectuality as a three-layer system of interacting categories of aspect, telicity, and the nature of verbal action. If the traditional Slavic aspect is to be expressed in Portuguese by other means at various levels of construction, Czech lacks a way to render the variety of meanings of Portuguese periphrastic constructions that represent the different categories of the nature of verbal action (Aktionsart). In the dissertation, aspectuality in Portuguese is considered a system of mutually correlated categories – aspect, the nature of verbal action, and the lexical semantics of the verb. In Portuguese, the category of the nature of verbal action employs specific means that can be separated from morphological means rendering aspect (the perfectivity–imperfectivity opposition). Periphrastic constructions are the most frequent expressive means. From the perspective of function, one may distinguish verbal periphrases as constructions expressing time, modality, and aspect. The dissertation deals only with aspectual periphrases (phasic aspect or phasic meaning). The author here understands periphrastic constructions as being combinations of a verb and a nonfinite verb form or combinations of a verb and a noun.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jaroslava Jindrová, Ph.D. 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jaroslava Jindrová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jaroslava Jindrová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Jaroslava Jindrová, Ph.D. 205 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Černý, CSc. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Iva Svobodová 223 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 47 kB