velikost textu

Testamentární praxe v Jihlavě v letech 1578-1624. (Testamenty jako prameny pro dějiny rodinných struktur, historickou demografii a sociotopografii)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Testamentární praxe v Jihlavě v letech 1578-1624. (Testamenty jako prameny pro dějiny rodinných struktur, historickou demografii a sociotopografii)
Název v angličtině:
The Testamentary Practice in Jihlava in the Years 1578 - 1624 (Wills as Sources for the History of Family Structures, Historical Demography and Sociotopography)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavla Jirková, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.
Id práce:
101889
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
historická demografie; dějiny rodinných struktur; sociotopografie; měšťanské testamenty; testamentární praxe; Jihlava; raný novověk
Klíčová slova v angličtině:
Historical Demography; History of Family Structures; Sociotopography; Wills of Burghers; Testamentary Practice; Jihlava; Early Modern Period
Abstrakt:
ABSTRAKT Objekt výzkumu – raně novověký měšťanský testament – je v disertační práci nahlížen z pozice dějin rodinných struktur, historické demografie a sociotopografie. Vzorek 968 jihlavských testamentů z období 1578-1624 je podroben statistické analýze. Z hlediska metodologického jsou dále povaze tohoto výzkumu blízké mikrohistorické a prosopografické přístupy. Specifické téma bylo komparováno se závěry především anglické literatury. Výsledky výzkumu byly zhodnoceny z hlediska ročních součtů testamentů jako možných ukazatelů hlavních tendencí mortality a byly naznačeny možné souvislosti mezi počtem dětí zmíněných v testamentech a dědickým systémem konkrétního regionu. Ve spojitosti s četnými svatebními smlouvami testátorů bylo dále studováno fungování sňatkového trhu a délka trvání manželství. Mezi další otázky diskutované v disertační práci patří například rodinná a domácnostní postavení, postižení lidé, genderová studia a mezigenerační majetkový transfer. Konečně v rámci sociotopografického studia byly domy vybraných testátorů lokalizovány v rámci ulic či předměstí.
Abstract v angličtině:
THESIS ABSTRACT The subject of the research – the Early Modern burgher will – is viewed in the thesis from the standpoint of family structures, historical demography and sociotopography. The sample of 968 Jihlava wills from the period 1578–1624 were subjected to statistical analysis. Moreover, from a methodological perspective the nature of this research is similar to micro-historical and prosopographical approaches. The aforementioned theme was compared to conclusions of the literature concerning historical demography and family structures (especially English) as well as foreign sociological and anthropological studies. The results of this research were evaluated from the point of view of the annual number of wills as possible indicators of the chief trends in mortality, and possible connections were traced between the number of children named in the testaments and the inheritance system. Given the numerous marriage contracts concluded by testators, the study also looked into the „marriage market“ and the duration of marriages. Other questions discussed in the thesis include, for example, family and household positions, disabled people, gender studies and intergenerational property transfer. Finally, in terms of the sociotopographical study, the houses of sorted testators were located within the framework of streets and the suburbs.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavla Jirková, Ph.D. 5.37 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Pavla Jirková, Ph.D. 23.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavla Jirková, Ph.D. 10 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavla Jirková, Ph.D. 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. 164 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc. 173 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 50 kB