velikost textu

Didaktické aspekty historické paměti holocaustu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Didaktické aspekty historické paměti holocaustu
Název v angličtině:
Didactical aspects of holocaust historic memory
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Milan Hes, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Oponenti:
PhDr. Denisa Labischová, Ph.D.
PhDr. Ivan Kamenec, CSc.
Id práce:
101863
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Didaktika dějepisu (XDDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
paměť, přeživší šoa, audiovizuální archiv, didaktika dějepisu
Klíčová slova v angličtině:
memory, the shoah survivors, audiovisual archives, history didactics
Abstrakt:
Abstrakt: Disertace přináší představení vzájemného vztahu dějin a paměti. Klade si otázky po narůstajícím zájmu o paměť. V této souvislosti se rovněž snaží ukázat, že paměť vztah k minulému demokratizuje a významným způsobem tak rozšiřuje možnosti tematizace minulého i mimo oblast tradiční historiografie. Práce si všímá ovládání paměti v prostředí nedemokratických režimů, ale k úvaze rovněž předkládá hypotetické eventuality zneužití paměti v systémech demokratických. Zvláštní pozornost je věnována zkreslování paměti šoa. Významnou měrou se disertace zabývá vzpomínkami přeživších šoa. Mezi klíčové roviny svědectví, které jsou v této práci sledovány, tak patří otázky vztahu přeživších k vlastním vzpomínkám a vzpomínání, jejich motivace k započetí vyprávění o minulém nebo naopak objasnění důvodů, které je vedly k tomu, že řadu let či desetiletí o válečných zážitcích mlčeli. K rozboru komunikativní paměti přeživších byla využita „vzpomínková“ literatura šoa a vizuální archiv orální historie USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education. Disertace se zamýšlí nad možnostmi historického poznání, které příjemcům filmových svědectví tento archiv přináší. Klade si rovněž otázky po tom, k jakým didaktickým výzvám inspiruje. Na příkladu středoškolské výuky dějepisu je předloženo k diskusi několik didaktických přístupů. Ty nabízejí možnost jak s pamětí šoa, audiovizuálními svědectvími a oral history v edukačním prostředí pracovat. Klíčová slova: paměť – přeživší šoa – audiovizuální archiv – didaktika dějepisu
Abstract v angličtině:
Abstract: This dissertation focuses on the presentation of the mutual relationship of history and memory. It asks questions relating to the increasing interest in the memory. Concerning the memory, we want to draw the attention to the fact that the memory tends to democratize the past and broadens the possibilities of themes of the past in a very prominent way even outside the traditional historiography.The work is attentive to memory controlling in the undemocratic environments not forgetting to mention abusing of the memory in the democratic regimes too. Special attention is paid to the twisted memories of the shoah. The focus of this dissertation is therefore the memories of the shoah survivors. The key elements of the testimonies, which are pursued in this work, are thus questions in relation with the shoah survivors and their own memories and remembering, their motivation for talking about the past or clarifying the reasons which led them to being silent for years and years about their war experiences. To investigate the communication memory of the shoah survivors, “memory shoah literature” was used, together with visual archives of the oral history USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education. The work reflects about the historical knowledge brought to the recipients of the film testimonies from these archives. It follows with the questions about the possible didactical challenges they contain. Various didactical approaches are shown connected to the secondary history education. They offer us the way how to work with the shoah memory, audiovisual testimonies and oral history in the education environment. Key words: memory – the shoah survivors – audiovisual archives – history didactics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Milan Hes, Ph.D. 2.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Milan Hes, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Milan Hes, Ph.D. 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Denisa Labischová, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ivan Kamenec, CSc. 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 88 kB