velikost textu

Čistší produkce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Čistší produkce
Název v angličtině:
Cleaner production
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Rodica Stegarescu
Vedoucí:
Ing. Libuše Benešová, CSc.
Oponent:
RNDr. Jaroslav Tonika, CSc.
Id práce:
101851
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
čistší produkce, EMS, snižování množství odpadu, Národní program
Klíčová slova v angličtině:
cleaner production, EMS, reduction of waste amount, National Program
Abstrakt:
ABSTRAKT: Předcházet vzniku negativních dopadů na životní prostředí je lépe než následně je technicky řešit. Z tohoto tvrzení se rozvíjel obor čistší produkce, což je stálá aplikace integrální strategie na procesy, výrobky a služby s cílem zvýšit jejich efektivnost a omezit rizika jak vůči člověku, tak i životnímu prostředí. U výrobních procesů čistší produkce zahrnuje efektivnější využívání surovin a energií, vyloučení toxických, nebezpečných materiálů a prevenci vzniku odpadů a emisí u zdroje. U produktů (výrobků a služeb) se strategie čistší produkce zaměřuje na snížení jejich dopadu na životní prostředí, a to v rámci jejich celého životního cyklu, od vývoje až po jejich využití. Poprvé tato strategie byla implementována ve Spojených Státech, v společnosti 3M a po získání kladných výsledků, se rozšířila do celého světa. Prvními v Evropě byli Švédové. Řada mezinárodních organizaci vytvořila programy pro propagaci a rozvoj čistší produkce v co nejvíce zemích, nejčastěji prostřednictvím programu národních center ČP, zahájený na začátků 90. let UNIDO a UNEP -tato centra byla vytvořena s cílem poskytování služeb pro podniky, vlády a ostatní účastniky a mají pomáhat s realizací metod, praktik, politiky a technologie čistší produkce. V České Republice se ČP začala uplatňovat v roce 1993 a během dlouhých let se způsob zavedení změnil: od dotovaných projektů ( fondy EU), až k rozvoji různých strategií na základě principu „no cure-no pay“, které dávají možnost podnikům i bez značných počátečných investic, zavést opatření čistší produkce. Pro implementaci tohoto dobrovolného nástroje existuje určitý postup, ve kterém se po základní analýze vstupu a výstupu navrhují opatření, která bývají zaražena do 3 skupin, podle obtížnosti uskutečnění. V práci jsou ukázané výsledky úspor ze skupiny projektů implementovaných, pod dohledem Norského Ministerstva Zahraničí, v období 2001-2005 v Moldavsku. Zároveň jsou zmíněny výsledky skupiny projektů z České Republiky, u kterých se zavedla variace standardní čistší produkce - M&T/ESCO. Čistší produkce má řadu environmentálních výhod: velké energetické úspory, sníženi množství emisí, sníženi spotřeby vody, vypouštění menšího množství odpadní vody, lepší kvality vody, sníženi množství odpadů a také ekonomické výhody.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Preventing negative impacts on the environment is better than fixing it afterwards. From this argument the field of cleaner production has developed, which is the continuous application of an integral strategy to processes, products and services to increase the overall efficiency and reduce the risks to humans and the environment. For production processes cleaner production defines more efficient use of raw materials and energy, elimination of toxic, hazardous materials and preventing waste and emissions at source. For products (goods and services) cleaner production strategy focuses on reducing their environmental impact, and across their entire lifecycle, from development to their use. This strategy was firstly implemented in the United States, in the 3M company from Minnesota and after obtaining positive results, it spread all over the Word, in Europe though, pioneers were the Swedes. Many international organizations have created programs for the promotion and development of cleaner production in as many countries as possible, mostly through the National Center for CP, which were established in the early nineties by UNIDO and UNEP. These centers were created to provide services for businesses, governments and other participants and to assist with the implementation of methods, practices, policies and cleaner production technologies. In Czech Republic, cleaner production started to be applied in 1993 and over the years the main system has changed: from subsidized projects from EU funds into various development strategy based on the principle of 'no cure-no pay', which gives the opportunity for businesses to implement cleaner production without any significant initial investment. There is a specific procedure for the implementation of this voluntary instrument, in which, after basic input-output analysis, the proposed measures are assigned to 3 groups according to the difficulty of implementation. The works shows the results of the savings from the group of projects implemented under the supervision of the Norwegian Foreign Ministry, during the period 2001-2005 in Moldova. Results for the group project from the Czech Republic, which established a standard variation of Cleaner Production, M & T / ESCO are also presented. Cleaner production has many environmental benefits: large energy savings, reduced emissions, reduced water consumption, less discharge of waste water of a better quality, reduced waste and significant economic benefits.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Rodica Stegarescu 672 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Rodica Stegarescu 463 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Rodica Stegarescu 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Rodica Stegarescu 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Libuše Benešová, CSc. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jaroslav Tonika, CSc. 123 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 81 kB