velikost textu

Realizace dopravních projektů v kontextu rozvojových os Česka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Realizace dopravních projektů v kontextu rozvojových os Česka
Název v angličtině:
The Implementation of Transport Projects in the Context of Developing Axes in Czechia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Horáček
Vedoucí:
RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Oponent:
ing. Vladimír Šourek
Id práce:
101842
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá tématem realizace dopravních koridorů v kontextu rozvojových os Česka. V úvodu se práce zabývá obecným definováním termínu dopravní koridor spolu s popisem metodických a legislativních dokumentů. Následuje vymezení dopravních os, zejména TEN-T, v rámci Evropy a Česka. Hlavní část práce diskutuje strategické dokumenty v sektoru dopravy a dopravní politiku z hlediska provázanosti plánů a možností realizace. V závěru jsou definované nedostatky dopravní sítě Česka spolu s vyhodnocením vztahu mezi plánováním a realitou.
Abstract v angličtině:
The bachelor thesis deals with the implementation of transport corridors in the context of the Czech Republic’s development axes. A general definition of transport corridors is initially presented along with their supporting methodological and legislative documents. Next, the thesis is devoted to showing geography affects TEN-T sites in Europe and the Czech Republic, respectively. Main part discusses the strategic documents in the transport sector and transport policy coherence related to compliance with implementation plans. In conclusion, transport network’s problems are indentified and an evaluation of the relationship between planning and reality is presented.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Horáček 2.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Horáček 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Horáček 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Posudek oponenta ing. Vladimír Šourek 512 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 80 kB