velikost textu

Změny v letecké dopravě po deregulaci odvětví, specifický případ Německa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny v letecké dopravě po deregulaci odvětví, specifický případ Německa
Název v angličtině:
Changes Air Transport Industry after Deregulation, Specific Case of Germany
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavel Frühauf
Vedoucí:
RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
Id práce:
101840
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
doprava; nízkonákladové letecké společnosti; letiště; deregulace (liberalizace); hierarchie letišť; Německo; lokální a regionální dopady
Klíčová slova v angličtině:
air transport; low-cost airlines; airports; deregulation (liberalization); airport hierarchy; Germany; local and regional impacts
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je letecká doprava a její dramatický a dynamický vývoj v posledních dvaceti letech. Klíčovým hybatelem změn byla deregulace leteckých dohod a liberalizace mezinárodních trhů, která proběhla v USA v sedmdesátých a v Evropě v devadesátých letech. Tato práce se zabývá konkrétními i obecnými dopady deregulačních opatření a vývojem celého odvětví letecké dopravy a klade si za cíl identifikovat a analyzovat změny jejich struktur v prostoru a čase. Jedním z hlavních a přímých dopadů a důsledků deregulace je skutečnost, že volný trh umožnil vznik nových nízkonákladových leteckých společností, které výrazně ovlivnily trendy a strukturu letecké dopravy. Změny umožnily větší mobilitu obyvatel, zboží a kapitálu a tím způsobily i částečnou změnu spotřebního chování jednotlivců i institucí a ještě více propojily globální ekonomiku. Zdrojem dat a informací jsou především články v odborných anglicky psaných periodikách. Poznatky jednotlivých analýz a přístupů k výzkumu letecké dopravy agregované v prvních částech této práce jsou následně konfrontovány s empirickým výzkumem. Ten byl proveden na základě statistických dat (za jednotlivá letiště) o leteckém provozu v Německu v letech 1991 až 2010 a ověřuje teoretické koncepty z úvodní obecné části práce. Zahrnuje celé období, kdy probíhalo odbourávání omezujících opatření o leteckém provozu a poté éru volného trhu, na níž výrazně zapůsobily teroristické útoky na USA z roku 2001 a globální ekonomická recese z let 2008–2010.
Abstract v angličtině:
The theme of this thesis is the air transport and its dramatic and dynamic development in the last twenty years. The key driving force behind this change was the deregulation of air agreements and liberalization of international markets, which took place in the seventies in the USA and in the nineties in Europe. This work addresses specific and general effects of deregulation and the development of air transport industry and aims to identify and analyze changes of its structures in space and time. One of the major and direct impacts and consequences of deregulation is that the free market allowed the emergence of new low-cost airlines, which significantly changed the structure and trends of air transport. The changes allowed for greater mobility of people, goods and capital, and also caused a partial change in consumer behaviour of individuals and institutions, and even more interconnected global economy. The source of data and information are primarily articles in professional journals written in English. Knowledge from particular analysis and research approaches to air traffic from the first part of this work is confronted with empirical research. This was based on the statistical data of air traffic in Germany, for each airport from 1991 to 2010 and verified the theoretical concepts of the general introductory part of the thesis. It includes the entire period covered by the removal of restrictive measures on air traffic, and then the era of free market, which was greatly influenced by the terrorist attacks on the USA in 2001 and the global economic recession of 2008-2010.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Frühauf 3.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Frühauf 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Frühauf 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 81 kB