velikost textu

Pozitivní aspekty státní maturitní zkoušky z hlediska didaktiky AJ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pozitivní aspekty státní maturitní zkoušky z hlediska didaktiky AJ
Název v angličtině:
Positive aspects of the state graduation exams in terms of English language teaching
Typ:
Disertační práce
Autor:
Ing. Eva Píšová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Světlana Hanušová, Ph.D.
PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Id práce:
101808
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Didaktika konkrétního jazyka (XDKJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
metodika výuky angličtiny|kompetence psaní|státní maturitní zkouška|hodnotící kritéria
Klíčová slova v angličtině:
ELT methodology|writing ability|state school-leaving exam|assessment criteria
Abstrakt:
Název práce: Pozitivní aspekty státní maturitní zkoušky z hlediska didaktiky AJ. Vliv testování psaní na výuku AJ na českých středních školách. Autor: Eva Píšová Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Vedoucí práce: doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D. Abstrakt Předkládaná disertační práce se zabývá tématem testování dovednosti psaní v rámci státní maturitní zkoušky z angličtiny. Pozornost je věnována především vlivu přesně specifikovaných výstupních požadavků na výuku angličtiny na českých středních školách, který zatím v didaktické literatuře nebyl popsán. Výzkum se zaměřuje na dílčí dovednosti hodnocené v jednotlivých kritériích, zkoumá vztahy mezi nimi a posuzuje jejich náročnost z hlediska úspěšnosti žáků i z hlediska problémů při výuce. V práci byly použity tři hlavní výzkumné metody: (1) kvantitativní analýza velkých souborů dat, (2) pedagogický experiment v malém měřítku a (3) dotazníkové šetření. Pro posouzení vztahů mezi jednotlivými dílčími dovednostmi byla analyzována data získaná z výsledků státních maturitních zkoušek konaných v letech 2014-2017. Byla použita především data studentů středních odborných škol, jejichž úroveň řečových dovedností by měla nejvíce korespondovat s úrovní státní maturitní zkoušky, která je stanovena B1 podle SERR (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). V rámci dotazníkového šetření zabývajícího se problematikou výuky psaní byli osloveni učitelé všech typů středních škol. Zjištěné výsledky objasňují vztahy mezi jednotlivými částmi testů státní maturitní zkoušky. Analýza postojů učitelů k výuce psaní ukázala jednoznačně vliv státní maturitní zkoušky na metodiku výuky angličtiny. Závěry dizertační práce umožňují lepší pochopení problematiky výuky psaní na českých středních školách, odkrývají potíže, kterým musí učitelé při výuce čelit a navrhují řešení některých zjištěných problémů. Klíčová slova: metodika výuky angličtiny, kompetence psaní, státní maturitní zkouška, hodnotící kritéria
Abstract v angličtině:
Title: The Positive Impact of the State School Leaving Exam on ELT Methodology. The Influence of Testing Writing on Teaching English at Czech Secondary Schools. Author: Eva Píšová Department: Department of English language and ELT Methodology, Faculty of Arts, Charles University Supervisor: doc. PhDr. Lucie Betáková, MA, Ph.D. Abstract This thesis deals with the topic of testing writing in the context of the state school-leaving exam in English language. The research assesses the impact of clearly specified standards on teaching English to Czech secondary school students, and thus focuses on the field which no systematic investigation has dealt with. The research concentrates on specific subskills assessed within distinctive criteria, analyses the relationships between them and estimates their complexity regarding both student success and teaching challenges. Three major research strategies were used: (1) a quantitative analysis of the large-scale data, (2) a small-scale pedagogical experiment and (3) a survey. To examine the relationship between various subskills of language ability we analysed test score data from the school- leaving exams in the years 2014-2017. Data from secondary vocational schools students were mainly used, as the level of these students' language skills should correspond the most with the level of the state school-leaving exam, which is set to meet CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) level B1. Secondary school teachers from all types of schools were asked to respond to the questions concerning teaching writing. The reported results illustrate the relationships between the individual parts of the school leaving exam test. The analysis of the English teachers' attitude towards teaching writing shows the considerable impact of the state school-leaving exam on ELT methodology. The findings from the research offer insights into teaching writing at Czech secondary schools. The major problems the teachers have to face have been identified, and solutions to some of them suggested. Key words: ELT methodology, writing ability, state school-leaving exam, assessment criteria
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Eva Píšová, Ph.D. 3.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Eva Píšová, Ph.D. 241 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Eva Píšová, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Ing. Eva Píšová, Ph.D. 709 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Světlana Hanušová, Ph.D. 626 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Chvál, Ph.D. 737 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.21 MB