velikost textu

Specifické aspekty výuky cizích jazyků u seniorů / účastníků univerzity třetího věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifické aspekty výuky cizích jazyků u seniorů / účastníků univerzity třetího věku
Název v češtině:
Specifické aspekty výuky cizím jazykům u seniorů / účastníků Univerzity třetího věku
Název v angličtině:
Specific aspects of teaching foreign languages to seniors / participants of the University of Third Age
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Iva Koutská, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D.
PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
Id práce:
101805
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Didaktika konkrétního jazyka (XDKJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
senior, vzdělávání, univerzita třetího věku, cizí jazyk, specifický aspekt výuky
Klíčová slova v angličtině:
senior, teaching, learning, university of the third age, foreign language, specific aspect
Abstrakt:
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav anglického jazyka a didaktiky Didaktika konkrétního jazyka Iva K o u t s k á Specifické aspekty výuky cizích jazyků u seniorů/účastníků univerzity třetího věku Specific aspects of teaching foreign languages to seniors/participants of the University of the Third Age ABSTRAKT (česká verze) 2015 vedoucí práce: doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D. Abstrakt Předkládaná dizertační práce se zabývá vybranými aspekty vzdělávání seniorů na univerzitách třetího věku (U3V) a specifickými aspekty výuky cizích jazyků u seniorů/účastníků U3V. V teoretické části práce je poukazováno na nejednoznačnost pojmu „senior“ a na spory ohledně existence samostatné vědní disciplíny zabývající se vzděláváním seniorů. Jsou charakterizovány možnosti vzdělávání seniorů a výuky cizích jazyků u seniorů s důrazem na U3V a vybrané specifické aspekty tohoto procesu. V empirické části srovnáváme na základě čtyř případových studií vzdělávání seniorů a výuku cizích jazyků u seniorů, a to na příkladu: 1) U3V na Maltě, 2) U3V ve Skotsku, 3) U3V v České republice a 4) U3V Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Cílem práce je získat komplexnější vhled do této složité interdisciplinární problematiky, jíž není dosud v odborné literatuře věnována dostatečná pozornost. Senioři představují v celospolečenském kontextu důležitou skupinu, na kterou by ani didaktika cizích jazyků neměla zapomínat. Klíčová slova senior, vzdělávání, univerzita třetího věku, cizí jazyk, specifický aspekt výuky
Abstract v angličtině:
Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav anglického jazyka a didaktiky Didaktika konkrétního jazyka Iva K o u t s k á Specifické aspekty výuky cizích jazyků u seniorů/účastníků univerzity třetího věku Specific aspects of teaching foreign languages to seniors/participants of the University of the Third Age ABSTRAKT (anglická verze) 2015 vedoucí práce: doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D. Abstract The following thesis deals with chosen aspects of teaching seniors at universities of the third age (U3A) and specific aspects of teaching foreign languages to seniors at U3As. The thesis focuses on the ambiguity of the term “senior” and discuses existence or nonexistence of an independent scientific discipline dealing with education of seniors. The thesis characterizes chosen institutions of education of seniors and chosen specific aspects of this process. In the empirical part the thesis compares four case studies of education of seniors and teaching foreign languages to seniors at: 1) U3A in Malta, 2) U3As in Scotland, 3) U3As in the Czech Republic and 4) at the Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem U3A. The aim of the thesis is to present a more complex insight to the above described problem which is a complicated and interdisciplinary topic, not much described in an expert literature. Seniors are an important group in the society and foreign language methodology should not forget them. Key words senior, teaching, learning, university of the third age, foreign language, specific aspect
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Iva Koutská, Ph.D. 2.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Iva Koutská, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Iva Koutská, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Iva Koutská, Ph.D. 482 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavla Zajícová, Ph.D. 387 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Ondráková, Ph.D. 1.62 MB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D. 188 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 713 kB