velikost textu

Lingvistická pragmatika ve výuce češtiny jako cizího jazyka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lingvistická pragmatika ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Název v angličtině:
Linguistic pragmatics in Teaching of Czech as a foreign language
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jaroslav Mašín
Školitel:
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Id práce:
101801
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Český jazyk (XCJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 2. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pragmalingvistika, mezijazyk, pragmatika mezijazyka, pragmatická kompetence, čeština jako cizí jazyk, longitudinální výzkum, mluvní akt, žádost, prosba, vývojová fáze, osvojování cizího jazyka
Klíčová slova v angličtině:
Pragmalinguistics, interlanguage, interlanguage pragmatics, pragmatic competence, Czech as a foreign language, longitudinal research, speech act, request, developmental phase, acquisition of foreign language
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce náleží svým zaměřením do oblasti studia osvojování češtiny jako cizího jazyka a zabývá se osvojováním pragmatické kompetence nerodilými mluvčími. Vzhledem k tomu, že se jedná o širokou oblast, koncentruje se práce na mluvní akty žádost/prosba. Cílem práce je popsat, jak si dva studenti češtiny osvojovali tyto mluvní akty během jednoročního intenzívního kurzu. Nejdříve jsou podána teoretická východiska. Českému čtenáři je zde představen termín pragmatika mezijazyka. Kapitola dále mapuje, čím se pragmatický výzkum jazykových projevů nerodilých mluvčích obecně zabývá a jaké otázky si klade. Pozornost je věnována tomu, jak je možné sbírat data pro výzkum pragmatické kompetence, jaké typy chyb zpravidla nerodilí mluvčí dělají, jaké prostředí je vhodné pro rozvoj pragmatické kompetence nebo tomu, jak pragmatickou kompetenci ovlivňují individuální rozdíly mezi studenty. V další části se pozornost obrací k mluvním aktům žádost/prosba. Uvádíme přehled významných longitudinálních výzkumů, na základě kterých bylo zjištěno, že studenti angličtiny procházejí pěti vývojovými fázemi. Ty jsou zde detailně představeny. Ve výzkumné části je detailně popsáno, jak si dva nerodilí mluvčí (student z Tchaj- wanu a studentka z Japonska) osvojovali mluvní akt žádost/prosba. Sběr materiálu trval dva semestry a výzkum se koncentruje na gramatické a lexikální prostředky. Jazykový materiál byl získáván různými způsoby, především pomocí rolových her a z autentických jazykových projevů. Sběr dat různými způsoby umožnil za prvé získání většího množství jazykového materiálu a za druhé přispěl k větší průkaznosti dat. Zpočátku používali studenti stejné strategie, s postupem času se ale mezi nimi začaly objevovat rozdíly. Výsledky jsou zobecněny a na základě rozboru jazykového materiálu je definováno pět vývojových fází, které jsou v práci detailně popsány. Poté jsou tyto fáze porovnány s vývojovými fázemi studentů angličtiny. Porovnání ukazuje shody a rozdíly v osvojování obou jazyků. V případě rozdílů je podáno vysvětlení. Popis shod a rozdílů pomáhá lépe porozumět tomu, jak funguje nejen osvojování češtiny, ale cizích jazyků obecně.
Abstract v angličtině:
Abstract The focus of dissertation belongs to the field of learning Czech as a foreign language and deals with the acquisition of pragmatic competence of non-native speakers. Whereas this is a broad area, the work concentrates on speech act request. The aim is to describe how two students of Czech acquired the speech act during a one-year intensive course. The theoretical background is given in Chapter I. The term Interlanguage Pragmatics is introduced to Czech readers. The Chapter further maps what the pragmatic research of non- native speakers generally deals with and what questions it asks. Attention is paid to possible methods for collecting data for research of pragmatic competence, what kinds of errors non- native speakers usually make, what environment is suitable for the acquisition of pragmatic competence or how individual differences among students affects pragmatic competence. In the second chapter attention is paid to speech act request. We present an overview of major longitudinal studies. On the bass of this longitudinal research it was found that students of English go through five stages of development when acquiring request. The stages are presented here in detail. In the research part of the dissertation the investigation of how two non-native speakers (a student from Taiwan and a student from Japan) acquired speech act request is described. The material was collected over two semesters and the research concentrates on the grammatical and lexical means. Language material was obtained in various ways, mainly through role-plays and authentic linguistic expressions. Collection of data in different ways allowed us to obtain more linguistic material and has enhanced conclusiveness of the data. At the beginning, students used the same strategies, however overtime differences between them began to emerge. The results are generalized, and based on the analysis of linguistic material five development phases are defined. The phases are described in detail. After that, these phases are compared with the development stages of students learning English. The comparison shows the similarities and differences in learning both languages. In case of differences, the explanation is given. Description of similarities and differences helps us to better understand how the acquisition not only of Czech, but foreign languages in general works.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jaroslav Mašín 1.37 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jaroslav Mašín 382 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jaroslav Mašín 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jaroslav Mašín 7 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jaroslav Mašín 215 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Svatava Škodová, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 139 kB