velikost textu

Political Movements of Dalits in South India

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Political Movements of Dalits in South India
Název v češtině:
Politická hnutí Dalitů v jižní Indii
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Vlastimil Blecha, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc.
Oponenti:
PhDr. Jan Filipský, CSc.
Mgr. Pavel Hons, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Zdenek Zbořil
Id práce:
101786
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky (XDAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Zatímco je v posledních letech vzrůstající význam dalitských politických organizací v Indii většinou přijímán pozitivně, jako projev rostoucího sebevědomí Dalitů a výraz směřování indické společnosti k větší sociální spravedlnosti a rovnosti, tato dizertační práce varuje před ničím neopodstatněným optimismem. Zabývám se v ní dopadem politického hnutí Dalitů a politiky pozitivní diskriminace na správu věcí veřejných/spořádané vládnutí (angl. governance) ve venkovských společenstvích v indickém státě Tamilnádu, přičemž tuto reflexi zasazuji do kontextu politiky tzv. drávidských stran, které jsou vůdčí politickou silou ve státě od roku 1967. Hlavní otázky, které se snažím v této práci zodpovědět, jsou: „Jaké faktory/instituce přispívají ke spořádanému vládnutí (angl. good governance) ve společenstvích, která jsou rozdělena na základě kastovního uspořádání, pokud zároveň sledujeme cíl posilování sociálního a politického postavení Dalitů? Jaký je dopad politiky pozitivní diskriminace a dalitských politických stran na místní komunity a potažmo na celou tamilskou společnost?“ Teoretickým východiskem této práce je neo-institucionalismus. Jejím základem je srovnání dvou odlišných zkušeností s politikou pozitivní diskriminace a s dalitským hnutím v případových studiích dvou obcí v indickém státě Tamilnádu. Většinu podkladů pro tuto dizertační práci jsem nasbíral během terénního výzkumu na tamilském venkově trvajícím celkem šest měsíců v letech 2005 a 2007. Kombinoval jsem jak kvantitativní tak kvalitativní metody sociálního výzkumu, zejména dotazníkové šetření na skupině namátkou vybraných respondentů a řízené rozhovory s respondenty, které jsem zvolil na základě jejich relevance k danému tématu. Případové studie obou tamilských vesnic jsou uvedeny v kontextu politických dějin státu Tamilnád a vývoje hnutí Dalitů, sestavených na základě analýzy dostupné literatury, tisku a médií.
Abstract v angličtině:
While growing strength of Dalit political organizations in India in the last years has been usually welcomed as a manifestation of rising self-confidence of Dalits and an expression of new orientation of the Indian society towards more social justice and equality, this thesis advocates for some restraint from an unwarranted optimism. It focuses on the impact of Dalit political movements and affirmative action on governance in Tamil Nadu rural societies and it sets the Dalit movement and the affirmative action on behalf of Dalits in the context of Dravidian political parties that have been the leading force in the Tamil Nadu since 1967. The main questions I am addressing in this thesis are: "Which factors/institutions are conducive to good governance/orderly rule in communities divided by caste while carrying out the project of social and political empowerment of Dalits?" "What is the impact of affirmative action and Dalit political parties on local communities and by extension on Tamil Nadu society?" The thesis uses neo-institutionalist theoretical framework and it is predominantly based on comparison of two different experiences of two Tamil Nadu villages with the Dalit movement and the affirmative action. I have collected most of the empirical data for the thesis during my two periods of fieldwork in Tamil Nadu countryside, in a time span of altogether six months in 2005 and 2007. I have combined methods of both quantitative and qualitative social research by using questionnaire survey on randomly selected sample of respondents as well as guided interviews with intentionally selected relevant respondents. Data from the two village case studies are set in the context of political history of Tamil Nadu and the development of Dalit movement based on analysis of available literature, newspapers and other media.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vlastimil Blecha, Ph.D. 11.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vlastimil Blecha, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vlastimil Blecha, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Filipský, CSc. 254 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Hons, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 37 kB