velikost textu

Valenční slovník arabských sloves

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Valenční slovník arabských sloves
Název v angličtině:
Valency Dictionary of Arabic Verbs
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Mgr. Viktor Bielický
Školitel:
doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.
Oponenti:
doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D.
Janusz Danecki
Konzultant:
PhDr. Pavel Smrž
Id práce:
101782
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav srovnávací jazykovědy (21-USJ)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Jazyky zemí Asie a Afriky (XJAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
valence slovesa, moderní spisovná arabština, Funkční generativní popis, lexikografie, korpusová lingvistika, valenční slovník, sémantika, syntax
Klíčová slova v angličtině:
verbal valency, Modern Standard Arabic, Functional Generative Description, lexicography, corpus linguistics, valency dictionary, semantics, syntax
Abstrakt:
Abstrakt (CZ) Valenční slovník arabských sloves PhDr. Viktor Bielický Tato disertační práce tvoří teoretické zázemí pro tvorbu valenčního slovníku sloves moderní spisovné arabštiny (MSA), jenž má primárně podobu elektronické databáze. Na popis slovesné valence v arabštině je aplikován teoretický rámec Funkčního generativního popisu. První kapitola je úvodem do slovesného systému MSA, přičemž hlavní důraz je kladen na sémantiku derivačních vztahů uvnitř systému slovesných kmenů. Druhá kapitola podává přehled o dosavadním bádání v oblasti valence v arabštině a také o projektech zaměřených na tvorbu elektronických databází arabských sloves. Třetí kapitola představuje valenční složku Funkčního generativního popisu a také podává charakteristiku popisu valence ve dvou rozsáhlých valenčních slovnících čestiny – VALLEXu a PDT-Vallexu. Čtvrtá kapitola, jež tvoří jádro práce, je zaměřena na sémantiku a povrchovou realizaci valenčních doplnění sloves v MSA - aktantů, kvazivalenčních a volných (adverbiálních) doplnění. Pátá a poslední kapitola popisuje metodologii a strukturu valenčního slovníku, jehož tištěná verze se nachází v příloze této disertační práce. Klíčová slova: valence slovesa, moderní spisovná arabština, Funkční generativní popis, lexikografie, korpusová lingvistika, valenční slovník, sémantika, syntax
Abstract v angličtině:
Abstract (EN) Valency Dictionary of Arabic Verbs PhDr. Viktor Bielický This dissertation serves as a theoretical background for creating a valency dictionary of verbs in Modern Standard Arabic (MSA) which is primarily in the form of an electronic database. The Functional Generative Description is used as a theoretical framework for the description of verbal valency in Arabic. Chapter 1 introduces the verbal system of MSA with an emphasis on semantic relations within the system of verbal morpho- semantic patterns (verbal stems). Chapter 2 outlines the current research status of valency in Arabic including various research projects focused on creating electronic databases for Arabic verbs. Chapter 3 presents an overview of a valency theory developed within the Funtional Generative Description and it also provides a brief description of two broad coverage valency dictionaries for the Czech language – VALLEX and PDT-Vallex. Chapter 4, the core of the study, analyses semantics and the surface realization of different types of valency complemens in MSA, i.e. actants, quasi-valency and free (adverbial) complements. The final chapter, Chapter 5, describes the methodology and the structure of the valency dictionary the printed version of which is attached to the thesis. Key words: verbal valency, Modern Standard Arabic, Functional Generative Description, lexicography, corpus linguistics, valency dictionary, semantics, syntax
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Viktor Bielický 3.44 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Mgr. Viktor Bielický 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Viktor Bielický 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Viktor Bielický 37 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Mgr. Viktor Bielický 1.07 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. 220 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta Janusz Danecki 1016 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 785 kB