velikost textu

Vznik, vývoj a fungování systému sociálního zabezpečení u společnosti Severní dráhy císaře Ferdinanda v období let 1836-1907

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vznik, vývoj a fungování systému sociálního zabezpečení u společnosti Severní dráhy císaře Ferdinanda v období let 1836-1907
Název v angličtině:
The origin, development and working of the welfare system at the Company of the Emperor Ferdinand Nothern Railway in the period 1836-1907
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavel Bek, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc.
Ing. Mojmír Krejčiřík
Id práce:
101766
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České dějiny (XCDE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vznik, vývoj a fungování systému sociálního zabezpečení u společnosti Severní dráhy císaře Ferdinanda v období let 1836–1907
Klíčová slova v angličtině:
The origin, development and working of the welfare system at the Company of the Emperor Ferdinand Nothern Railway in the period 1836–1907
Abstrakt:
Abstrakt Tématem předložené disertační práce je Vznik, vývoj a fungování systému sociálního zabezpečení u společnosti Severní dráhy císaře Ferdinanda v období let 1836–1907. Těžiště výzkumu bylo zaměřeno na vznik a fungování penzijní pokladny, nemocenské pokladny z roku 1874, nemocenské pokladny z roku 1888 a dětského azylového domu železniční společnosti Severní dráhy císaře Ferdinanda. Pro výzkum bylo použito metody sběru a analýzy archivních pramenů, tištěných pramenů a literatury vztahující se k danému tématu a následného srovnání vzniku, vývoje a fungování systému sociálního zabezpečení u státních drah, státní správy, příslušníků ozbrojených sil habsburské monarchie, případně u ostatních soukromých železničních společností v období let 1836 až 1907. Výsledky výzkumu jsou následující; Severní dráha císaře Ferdinanda poskytovala prostřednictvím penzijní pokladny a nemocenské pokladny z roku 1874 a části svých zaměstnanců, jejich vdovám a sirotkům penzijní, nemocenské a částečně také úrazové zabezpečí. Po zřízení později nemocenské pokladny z roku 1888 se nemocenské pojištění rozšířilo na všechny zaměstnance. Tento záchytný systém se v průběhu let stal vzorem pro většinu soukromých železniční společnosti a c. k. Státní dráhy. A naopak Severní dráha si brala za vzor sociální zabezpečení státních úředníků, případně jiných železniční společnosti. Dětský azylový dům zřízený společností poskytoval dětem a sirotkům zaměstnanců Severní dráhy bezplatné základní vzdělání, možnost přípravy pro práci u Severní dráhy a v neposlední řadou výchovu. Podobný systém vzdělání dětí a sirotků zaměstnanců měly například c. k. Státní dráhy. Zřízení Penzijní pokladny a azylového proběhlo na základě svobodného rozhodnutí akcionářů. Naopak vznik a vývoj nemocenské pokladny byl vázán na zákon O nemocenské pojištění dělníků z roku 1888. A její založení tak patří zasahování státu do vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Její fungování bylo od roku 1888 běžné u všech soukromých a státních železnic. Vzhledem k tomu, že zkoumaná oblast historie vzniku, vývoje a fungování systému sociálního zabezpečení v tzv. Dlouhém 19. století je v naší historiografii poněkud opomíjen tématem, je předložená disertační práce pouze sondou do celkového systému. Česká historiografie se v minulosti zabývala touto problematikou v období první československé republiky se stručným historickým přesahem do 19. století a byla více zaměřena na roli státu na vznik, vývoj a fungování sociální zabezpečení.
Abstract v angličtině:
Abstract The origin, development and working of the welfare system at the Company of the Emperor Ferdinand Northern Railway in the period 1836–1907 The objective of this thesis is The origin, development and working of the welfare system at the Company of the Emperor Ferdinand Northern Railway in the period 1836–1907. The research is focused on the origin and working of the Retirement Fund, the Sickness Fund from 1874, Sickness Fund from 1888 and the Childrens' shelter of the Emperor Ferdinand Northern Railway Company. The method of this research was the archival sources, printed sources and literature collection and analysis and then comparison the origin, development and working of Social Security systems at state railways, state administration, members of Habsburg monarchy armed forces and also at other private railway companies in the period of 1836 – 1907. The sources confirm that the Emperor Ferdinand Northern Railway provided some employees, their widows and orphans with comprehensive care of pension, sickness security and partly also accident insurance through its funds. The company also offered childrens' shelter service, that provided children and orphans with free of charge upbringing and education with the view to preparing them to work for the Northern Railway. The company was not the only that did it and was inspired by their competitors and also the state, nevertheless it was one of the most progressive and their restraint system became a standard for most of private railway companies and then also for k.k. State Railways. The social insurance development can be observed either from the state point of view, when the Law on Worker Health Insurance came in force in 1888 and was followed by foundation of the Sickness Fund or from Northern Railways point of view because the foundation of the Pension Fund and the Childrens' shelter was based on the shareholders decision. In past the Czech historiography dealt with this topic in the period of the First Czechoslovak Republic mentioning only concisely 19th century was more focused on the state role and on welfare system origin, development and function in its frame. This Thesis presents more specific information about historical field so far a bit neglected of the origin, development and working of the welfare system throughout the period of so called long 19th century.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Bek, Ph.D. 28.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Bek, Ph.D. 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Bek, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Pavel Bek, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Mojmír Krejčiřík 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 95 kB