velikost textu

Kavárenská architektura - kavárenský prostor v studiích a realizacích architektury první poloviny 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kavárenská architektura - kavárenský prostor v studiích a realizacích architektury první poloviny 20. století
Název v angličtině:
Café Architecture - The Café Space in Studies and Realizations of Architecture in first half of the 20 th Century
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Eva Bendová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
Id práce:
101738
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (P8109)
Obor studia:
Dějiny výtvarného umění (XVU)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce pod titulem Kavárenská architektura. Kavárenský prostor ve studiích a realizacích architektury 1. poloviny 20. století se zabývá otázkou významu a podoby instituce kavárny v moderní době, od 18. století, zejména pak v letech 1898–1939. Důraz je kladen na pražské prostředí, přičemž se nelze uzavírat interdisciplinárnímu ani geografickému přesahu v případě významných příkladů do mimopražského prostředí, a to zejména evropských metropolí (Vídeň, Berlín, Paříž). Prostor kavárny jako architektonickou strukturu i fenomén vztahující se k moderní městské společnosti je nutné nahlížet z mnoha různých úhlů pohledu. Pro pochopení toho, co se v kavárně děje, a významu společenského dění rekonstruujeme historickou skutečnost: sledujeme topografii kaváren, její návštěvníky i zřizovatele, především však specifické momenty prožitku z kavárny. Práce se pokouší postihnout, jaké fenomény modernosti se ke kavárně vztahují především, jak jsou samotnými umělci a architekty charakterizovány a jak je jimi kavárenský prostor pak zpětně určován. Práci dělím na dva základní oddíly. Kulturněhistorická studie shrnuje myšlení o instituci kavárny a sleduje její specifika jako typického prostoru modernity, který doplňuje klasický, antikou daný veřejný prostor. Neopomíjím postihnout sociální typologii kaváren, ovlivněnou děním a moderními aktivitami. Teoretickým východiskem práce jsou pak v této části fenomenologické a sociologické studie o prostoru a modernitě Georga Simmela, Waltera Benjamina a frankfurtské školy. Druhý oddíl disertace je věnován architektonické a provozní typologii kaváren, odrážející konkrétní architektonické moderní prvky, a v neposlední řadě vystižení kavárny coby manifestu moderního vyjádření – reprezentace architektonických idejí Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The dissertation under the title “Café Architecture. The Café Space in Studies and Realizations of Architecture in first half of the 20th Century” deals with the question of the meaning and form of the café institution in modern times, from 18th century, especially in the years 1898–1939. The emphasis is placed on the Prague environment, but we cannot seal ourselves off from the inter-disciplinary or geographic overlap in the case of significant examples outside of the Prague environment, especially in European capitals (Vienna, Berlin, Paris). The café space as an architectural structure and phenomenon related to the modern urban society must be viewed from many different angles. To understand what is happening in the cafe and to realize the importance of social events, we reconstruct historical fact: we observe the topography of cafés, its visitors and its founders, but especially specific experience moments from cafes. This work attempts to capture what phenomena of modernity is mainly related to the café, how it is characterized by the artists and architects themselves and how they in turn determine café space. I divide the work into two basic sections therefore. Cultural-historical study summarizes thinking about the institution of café and watches its specifics as a typical space of modernity that complements classical public space given by the antiquity. I do not neglect to express the social typology of cafés. The theoretical bases of the work at this part are the phenomenological and sociological studies of space and modernity by Georg Simmel, Walter Benjamin and the Frankfurt School. The second section of the dissertation is devoted to the architectural and operational typology of cafés, reflecting concrete modern architectural elements, and finally it captures the café as a manifesto of a modern expression – a representation of architectural ideas. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Eva Bendová, Ph.D. 38.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Eva Bendová, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Eva Bendová, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Eva Bendová, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Roman Prahl, CSc. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 108 kB