velikost textu

Obrazové principy v literatuře raného novověku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obrazové principy v literatuře raného novověku
Název v angličtině:
Principles of visual images in early modern literature.
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Bedřich, Ph.D.
Školitel:
prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Oponenti:
prof. PhDr. Lubomír Konečný
Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
Konzultant:
doc. PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.
Id práce:
101715
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Dějiny české literatury a teorie literatury (XCL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 12. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Martin Bedřich Obrazové principy v literatuře raného novověku- abstrakt disertace Tato práce se zabývá obrazovými principy v literatuře raného novověku. Zkoumá, jakým způsobem jsou v literárním textu přítomny struktury, které jsou primárně spojeny s obrazovým médiem. Východiskem práce je poznání, že předmoderní člověk spojoval epistemologické otázky mnohem více s fYzickou recepcí obrazů, což se zpětně odráží i v jeho užívání jazyka a textů. V úvodu jsou s pomocí moderních teorií obrazu (Didi-Huberman, Belting) nastíněny teoretické předpoklady práce na pomezí obrazu a textu. V jednotlivých kapitolách jsou v sondách, obvykle na materiálu české barokní literatury, probírány relevantní oblasti - nejprve je věnována pozornost antickému filozofickému a rétorickém pojmu enargeia (lat. evidentia), vyjadřujícímu schopnost jazyka vytvářet zdání vizuální zkušenosti; dále funkci erbu v textu kázání Hilaria Litoměřického na plzeňský Nový svátek roku 1467; principům emblematiky, resp. otázce emblematických struktur v textu; vizualizaci v oblasti meditační a modlitební praxe v raném novověku; otázce odrazu jako způsobu specifického druhu poznání a jeho literárnímu zpracování; a úvahám o intervenci obrazu do textu jakožto způsobu dominance obrazu v mnoha rovinách jazykového útvaru. Práce v dílčích sondách ukázala, jakým způsobem byly oblasti vizuálního a jazykového v předmoderní době propojeny a jak je možné skrze takovýto přístup nově rozumět řadě raněnovověkým textům.
Abstract v angličtině:
Martin Bedřich Principles of Visu a! Images in Early Modern Litera ture - Abstract This thesis is focused on principles of visual images in early modem literature. It examines how are structures, primarily connected with the visual medium, present in the literary text. Point of departure of this thesis is the premise that the epistemological questions were for the pre-modem man much more connected with the physical perception of the visual images. This fact additionally influenced his/her usage oflanguage and texts. The theoretical background of the thesis lying in between visual image and text is outlined in the introduction drawing on modem theory of image and picture (Didi-Huberman, Belting etc.). Following chapters explore and analyse relevant areas of interest in the manner of deep probes, particularly, in the literature of Czech baroque: Firstly, the attention is focused on the Classical Greek philosophical and rhetorical term enargeia (lat. evidentia) that conveys the linguistic ability to create an illusion of visual experience; furthermore, the focus is directed at the function of coat of arms in the sermon preached by Hilarius Litoměřický on Nový svátek (New Feast) in Pilsen in 1467; the principles of emblems, esp. the question of emblematic structures in the text; the visualization of the meditation and praying practices in early modem period; the mirror reflection as a specific method of obtaining knowledge and the its literary treating; and finally, the contemplation of intervention of the image into the text as means of its domination at various levels of language structure. Through these particular probes, the thesis revealed the connections between the visual and language in the pre-modem period and pointed to the new approach that can be used for the analysis of early modem literature.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Bedřich, Ph.D. 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Bedřich, Ph.D. 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Bedřich, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Martin Bedřich, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A. 253 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Lubomír Konečný 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 57 kB