velikost textu

Emancipace žen, první světová válka a československá národní revoluce 1918/19

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Emancipace žen, první světová válka a československá národní revoluce 1918/19
Název v angličtině:
The Emancipation of Women, the First World War and the Czechoslovak National Revolution od 1918/1919
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Andrea Baršová, LL.M., Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D.
Oponenti:
doc. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Vít Beneš
Id práce:
101696
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (P6701)
Obor studia:
Politologie (XPOL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
emancipace žen, ženské hnutí, občanství žen, volební právo žen, československá národní revoluce, první světová válka
Klíčová slova v angličtině:
Emancipation of women, women's movement, women's citizenship, female suffrage, Czechoslovak national revolution, the First World War
Abstrakt:
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Ústav politologie, Doktorský studijní program Politologie oboru Politologie Andrea Baršová Emancipace žen, první světová válka a československá národní revoluce 1919/1918 Disertační práce Vedoucí práce: Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, PhD. 2015 Abstrakt Předložená práce se zabývá politickým zrovnoprávněním žen za československé národní revoluce 1918/1919, tématem, které je dosud málo zpracováno. Zkoumá nevýznamnější kontexty a podmínky, za nichž se tento proces uskutečnil. Patří k nim české, rakouské a mezinárodní hnutí za volební právo žen, vztahy českého ženského emancipačního hnutí a politických stran, včetně postupného začlenění ženských práv a požadavků do stranických programů a hluboké dopady první světové války na genderové vztahy v soukromé i ve veřejné sféře. V předkládané práci hájím následující teze: 1) Ženský protest, požadující vedle míru, sociální spravedlnosti a národního sebeurčení rovněž volební právo žen a rovnost žen, tvořil v letech první světové války a národní revoluce specifickou součást protiválečného hnutí a revolučního dění. České ženské aktivistky a sufražistky se prostřednictvím tohoto protestu podílely na faktickém zrovnoprávnění žen za československé revoluce. 2) Zapojení českých aktivistek za rovnoprávnost žen do československé národní revoluce umožnila rozvinutost českého emancipačního ženského hnutí, které tvořilo rovnocennou součást ženského emancipačního hnutí v Předlitavsku, a bylo schopno naklonit významnou část české politické reprezentace pro deklarativní podporu ženské emancipace jako národní kauzy. 3) Aktérem prosazení právní rovnosti žen v Revolučním národním shromáždění byly politické strany socialistického bloku. Klíčovou roli sehrála Česká (Československá) strana socialistická (národní socialisté a anarchokomunisté), ke které se přidala vůdkyně sufražistek Františka Plamínková.
Abstract v angličtině:
Charles University in Prague, Faculty of Arts Department of Political Science Political Science, PhD. Program Andrea Baršová The Emancipation of Women, the First World War and the Czechoslovak National Revolution of 1918/1919 PhD. Thesis Supervisor: Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, PhD. 2015 Abstract This thesis deals with the enfranchisement of women during the Czechoslovak national revolution of 1918/1919, a topic that has so far remained little researched. It explores most important contexts and conditions which framed the process. These are the Czech, Austrian and international female suffrage movements, the mutual relations of the Czech women's emancipation movement with political parties, including the progressive incorporation of women's rights and agendas in party programmes, and the profound impacts of the First World War on gender relations both in private and public spheres. This paper defends the following theses. 1) The women's protest movement, which demanded peace, justice and national self-determination and also called for female suffrage and the equality of women, formed a specific aspect of the social protest movement and the Czechoslovak national revolution of 1918/1919. Through the protest, Czech women's activists and suffragists took a part in the factual enfranchisement of women during the national revolution. 2) The active involvement of Czech female activists in the revolutionary events was enabled by the well-developed pre-war emancipation movement in the western part of the Austrian empire. This emancipation movement was able to influence a significant percentage of Czech politicians and make them declare the support for emancipation of women understood as a national cause. 3) The agents who put through the legal equality of women in the Czechoslovak Revolutionary National Assembly were socialist political parties. A key role was played the Czech (Czechoslovak) socialist party (national socialists and anarcho- communists), joined by the Czech suffragists’ leader Františka Plamínková.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Andrea Baršová, LL.M., Ph.D. 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Andrea Baršová, LL.M., Ph.D. 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Andrea Baršová, LL.M., Ph.D. 54 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Andrea Baršová, LL.M., Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ondřej Císař, Ph.D. 222 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D. 258 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 59 kB