velikost textu

Varšavská smlouva 1969-1985. Vrchol a cesta k zániku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Varšavská smlouva 1969-1985. Vrchol a cesta k zániku
Název v angličtině:
Warsaw Treaty Organization 1969-1985. The pinnacle and path to dissolution
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Matěj Bílý
Školitel:
doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D.
PhDr. Bohuslav Litera, CSc.
Id práce:
101656
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Historie/obecné dějiny (XODE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Varšavská smlouva (organizace, 1969-1991); východní blok (1969-1989); studená válka (1969-1989); vojenskopolitické aliance; zahraniční politika; Sovětský svaz; Východní Evropa
Klíčová slova v angličtině:
Warsaw Pact (organization, 1969-1991); Eastern Block (1969-1989); Cold War (1969-1989); Military-political alliances; Foreign policy; the Soviet Union; Eastern Europe
Abstrakt:
Abstrakt disertační práce PhDr. Matěj Bílý Disertační práce "Varšavská smlouva 1969-1985. Vrchol a cesta k zániku" analyzuje vnitřní dění v politických i vojenských strukturách uvedené organizace a zasazuje jej do kontextu vývoje studené války a událostí v sovětské zájmové sféře v Evropě. Zabývá se především vrcholným obdobím vlády sovětského vůdce Leonida Brežněva, pozornost je však věnována i krátkému intermezzu jeho nástupců, Jurije Andropova a Konstantina Černěnka. Práce je založena na rozsáhlém výzkumu v českých, polských a německých archivech, dokumentech publikovaných v edicích a příslušné sekundární literatuře. Výklad se nezaměřuje pouze na vývoj mechanismů organizace samotné - hodnotí též úlohu Varšavské smlouvy jakožto jednoho z nástrojů Kremlu pro správu východního bloku. Aliance se přitom v Brežněvově éře nestala hybatelem dění v sovětské zájmové sféře. Její struktury fakticky nebyly výrazněji iniciativní. Agenda příslušných jednání se nastavovala jinde, nejčastěji v Moskvě. Namísto toho, aby aktivita v aliančním rámci představovala východiska pro vývoj v sovětské sféře vlivu, nastal pravý opak. Procesy odehrávající se ve Varšavské smlouvě spíše odrážely obecnou situaci ve východním bloku, měnící se politiku Kremlu a proměny vztahu mezi Sovětským svazem a jeho evropskými satelity. Jejich kořeny a hybné síly však ležely jinde. Strnulost a malá pružnost aliančních mechanismů pak měla za následek, že organizace nebyla schopná reagovat na dynamické výzvy v 80. letech, a vydala se tak na cestu ke svému zániku.
Abstract v angličtině:
Ph.D. thesis abstract PhDr. Matěj Bílý The Ph.D. thesis "The Warsaw Treaty Organization 1969-1985. The pinnacle and path to dissolution" analyses inside processes within both political and military structures of the alliance and puts it in the context of the Cold War's development and the events in the Soviet sphere of influence in Europe. It deals mostly with the climax of the Soviet leader Leonid Brezhnev's rule, however, attention is paid also to the short intermezzo of his successors, Yuri Andropov and Konstantin Chernenko. The work is based on a broad research in the Czech, Polish and German archives, already published documents and the proper secondary literature. The explanation focuses not only to the development of the organization's mechanisms - it also asses the Warsaw Pact's role as one of the Kremlin's tools for managing the Eastern Bloc. Nonetheless, during Brezhnev's era, the alliance never became an initiator of processes within the Soviet sphere of interest. In fact, the organization's structures were not very initiative. The agenda of meetings was defined elsewhere, most often in Moscow. The activities in the alliance's framework did not constitute a starting-point for the development in the Soviet sphere of influence. On the contrary, the processes within the Warsaw Treaty Organization rather reflected the overall situation in the Eastern Bloc, changing policy of the Kremlin and alterations in relations between the Soviet Union and its European satellites. But their roots and impetuses lain elsewhere. Strong rigidity and lack of flexibility of the alliance's mechanisms resulted in the fact that the organization was not able to react to dynamic challenges in the 1980's and therefore took a final path to its end.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Matěj Bílý 2.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Matěj Bílý 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Matěj Bílý 17 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Matěj Bílý 158 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Mgr. Václav Horčička, Ph.D. 358 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Bohuslav Litera, CSc. 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 420 kB
Stáhnout Errata Mgr. Matěj Bílý 15 kB