velikost textu

Tvary ruky českého znakového jazyka a typy jeho znaků (frekvenční analýza komunikace českých neslyšících)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tvary ruky českého znakového jazyka a typy jeho znaků (frekvenční analýza komunikace českých neslyšících)
Název v angličtině:
Handshapes in Czech Sign Language and Types of Its Signs (Frequency analysis of Communication of Czech Deaf)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Oberfalzerová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Klára Richterová
Oponent:
Mgr. Radka Nováková
Id práce:
101639
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
český znakový jazyk, tvar ruky, typy znaků, frekvence, komunikace
Klíčová slova v angličtině:
Czech sign language, handshape, types of signs, frequency, communication
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá frekvenční analýzou tvarů ruky (tj. jedním typem fonémů znakových jazyků) a frekvenční analýzou typů znaků (jednoručních, dvouručních aj.) v českém znakovém jazyce v přirozeném projevu českých neslyšících. Výchozí materiál pro analýzu bude zahrnovat projevy mluvčích s různými charakteristikami (mluvčích lišících se pohlavím, věkem, vzděláním atd.) a projevy, v nichž se uplatňují různé objektivní faktory (projevy soukromé vs. veřejné, připravené vs. nepřipravené, monologické vs. dialogické). Výsledky frekvenční analýzy budou usouvztažněny jak s analogickými výsledky výzkumů pro jiné znakové jazyky (znakový jazyk americký, australský, britský aj.), tak s výsledky frekvenční analýzy tvarů pasivní ruky, resp. nepříznakových tvarů ruky, v českém znakovém jazyce.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis will deal with the frequency analysis of handshapes and types of signs in the Czech sign language. The analysis will be based on authentic communications of the Czech deaf with different characteristics (signers of different sex, age, education etc.) as well as communications representing the influence of different objective factors, viz. private vs. public communications, monologues vs. dialogues etc. The results of the frequency analysis will be compared both to analogous results of research in other sign languages, such as American, Australian and British, and to the results of frequency analysis of passive handshapes, or unmarked handshapes in the Czech sign language.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Oberfalzerová 2.87 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Oberfalzerová 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Oberfalzerová 159 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Oberfalzerová 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Klára Richterová 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Nováková 216 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB