velikost textu

Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zaměřením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu české sbírky kázání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zaměřením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu české sbírky kázání
Název v angličtině:
A Comprehensive Study of The Dzikowian Manuscript Focusing on a Graphic, Language and Textual Analysis of the Czech Postil
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Andrea Svobodová
Školitel:
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Oponenti:
Pavel Kosek
doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.
Id práce:
101633
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Český jazyk (XCJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 3. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stará čeština, kázání, perikopa, atribuce, překladová glosa, historická dialektologie, nestandardní jazykový jev, transkripce, transliterace
Klíčová slova v angličtině:
Old Czech, sermon, pericope, attribution, translation glossa, diachronic dialectology, non-standard linguistic phenomenon, transcription, transliteration
Abstrakt:
Mgr. Andrea Svobodová Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zam ením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu eské sbírky kázání A Comprehensive Study of The Dzikowian Manuscript Focusing on a Graphic, Language and Textual Analysis of the Czech Postil Abstrakt Cílem pedkládané diserta ní práce je popsat a filologicky prozkoumat dosud málo probádaný pozdn stedov ký Rukopis dzikovský, který obsahuje latinská ned lní a sváte ní kázání a eská kázání na dni svatých, a zasadit jej do širšího kontextu stedov kého kazatelství prostednictvím kritického zhodnocení dosavadního bádání a hledání nových souvislostí. Práce je rozd lena do tí kapitol, jejichž spole ným tématem je atribuce obou sbírek na základ rozboru stránky nejen kodikologické a obsahové, ale zejména stránky jazykové. T žišt m práce je popis jednotlivých jazykových rovin s d razem na pepis nestandardních jev , jejichž interpretace byla klí ovým úkolem pro vyvození transkrip ních ešení (jedním z hlavních výsledk je krom zpesn ní lokalizace a datace rukopisu také transkribovaný pepis celé staro eské sbírky). Popsané jevy rozšiují inventá dosud popsaných odchylek, vyzývají k hledání vztahu k jev m dochovaným v pramenech, které jsou tradi n ozna ovány jako náe ní, a tedy k formování historické dialektologie. Práce je doprovozena n kolika soupisy usnad ujícími orientaci v obou kazatelských sbírkách a také transliterovaným pepisem staro eské sbírky.
Abstract v angličtině:
Mgr. Andrea Svobodová Komplexní studium Rukopisu dzikovského se zam ením na grafickou, jazykovou a textovou analýzu eské sbírky kázání A Comprehensive Study of The Dzikowian Manuscript Focusing on a Graphic, Language and Textual Analysis of the Czech Postil Abstract The thesis submits a comprehensive philological analysis of the Dzikowian Manuscript, an insufficiently explored late medieval manuscript containing two postils, de tempore in Latin and de sanctis in Old Czech. The thesis aims to specify the place of this work in the context of medieval preaching, to critically review the previous research and to find new paths of research in evaluating this work. It is divided into three chapters, their common topic being attribution of both the postils on the grounds of codicological, content, and especially language features. Special emphasis is put on description of non-standard language phenomena, their interpretation being a key factor for transcription rules (one of the main results achieved apart from precising probable dating and localisation is a complete transcription of the Old Czech postil). The phenomena described enrich the existing inventory of deviations from the standard language and call for relating to other sources traditionally categorised as dialectal and thus for elaborating diachronic dialectology. For better orientation in both postils, several lists and other aids are attached to the thesis and a transliteration of the entire Old Czech postil is added, too.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Svobodová 10.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Svobodová 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Svobodová 31 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Andrea Svobodová 153 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta Pavel Kosek 3.81 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D. 218 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 888 kB