velikost textu

Zeměpanské konfirmační listiny pro česká a slezská města do r. 1420

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zeměpanské konfirmační listiny pro česká a slezská města do r. 1420
Název v angličtině:
The Sovereign Confirmations of Chartres for Bohemian and Silesian Towns to 1420
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Velička
Školitel:
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.
Id práce:
101630
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Pomocné vědy historické (XPVH)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Čechy, Slezsko, diplomatika, středověk, Lucemburkové, Koruna česká, města
Klíčová slova v angličtině:
Bohemia, Silesia, Diplomatics, Middle Ages, Luxembourgs, The Crown of Bohemia, towns
Abstrakt:
V předkládané práci se zabývám konfirmačními listinami, které vydali čeští králové a slezská knížata pro česká nebo slezská města. Práce je rozdělena do pěti částí. V první se zabývám dosavadním bádáním a také metodickými inspiracemi, které jsem následně použil. Druhá kapitola pak shrnuje poznatky týkající se procesu vzniku konfirmačních listin – počínaje motivy k jejímu vydání, přes samotný proces vzniku písemnosti v kanceláři a průběh celého řízení, až k předání hotové listiny příjemci a zaplacení taxy. Následně se věnuji jednotlivým druhům konfirmačních listin a odděleně pojednávám též o observačních listinách. Třetí část je věnována konfirmacím pro česká města na pozadí všech písemností, které královským městům vydávali čeští panovníci. Problematika je traktována jak z pohledu vydavatelů, tak příjemců, stejně jako listin samotných (jejich obsah, formulář). Stejně postupuji také v případě čtvrté kapitoli, kde se zabývám ze stejných hledisek slezskými městy a konfirmacemi, které pro ně byly vydány. V poslední páté kapitole shrnuji zjištění, k nimž jsem na předchozích stranách dospěl. Důležitou součástí celé práce jsou různé přehledy a grafy, které umožňují lépe vnímat naznačené souvislosti a tendence vývoje. Stranou nenechávám ani srovnávání českých, slezských i moravských konfirmačních listin. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The present work deals with confirmations that have issued Bohemian kings and princes of Silesia to Bohemian or Silesian towns. The work is divided into five parts. The first deals with existing exploration and methodological inspiration that I subsequently used. The second chapter summarizes the findings regarding the process of confirmation documents - from motives of its release, through the process of the documents in the office during the procedure, to handing over the finished instrument beneficiaries and paying taxes. Then I deal with the various types of confirmations and also I discuss separately the observational charters. The third part is devoted confirmations for the Bohemian towns with regard to all documents which the royal towns received, published by Bohemian kings. The problems are discussed from the perspective of publishers and recipients, as well as the documents themselves (their content, form). The same shall apply also in the case of the fourth chapter, which deals with the same aspects of the Silesian towns and confirmations, which they were received. The final chapter summarizes the findings, which I reached on the previous pages. An important part of this thesis is a variety of reports and graphs to better perceive the immediate context and development trends. I also deal with comparisons of Bohemian, Moravian and Silesian confirmation documents. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Velička 4.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Velička 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Velička 84 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Tomáš Velička 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. 248 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 104 kB