velikost textu

Kritická analýza jazykových ideologií v českém veřejném diskurzu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kritická analýza jazykových ideologií v českém veřejném diskurzu
Název v angličtině:
Critical Analysis of Language Ideologies in Czech Public Discourse
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ondřej Dufek
Školitel:
prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Oponenti:
doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
Mgr. Kamila Mrázková, Ph.D.
Id práce:
101627
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Český jazyk (XCJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
jazykové ideologie|český veřejný diskurz|jazykové zákony|kritická analýza diskurzu|korpusová kritická analýza diskurzu|korpusová lingvistika|klíčovost|analýza klíčových slov|log-likelihood|Cohenovo d|#LancsBox
Klíčová slova v angličtině:
language ideologies|Czech public discourse|language bills|critical discourse analysis|corpus-assisted critical discourse analysis|corpus linguistics|keyness|keyword analysis|lok-likelihood|Cohen’s d|#LancsBox
Abstrakt:
Abstrakt Disertační práce se zabývá jazykovými ideologiemi v českém veřejném diskurzu. Po úvodní kapitole představující téma, motivaci a rozvržení práce se v druhé kapitole věnuje důkladnému rozboru výzkumné oblasti jazykových ideologií. Představuje různé varianty jejich vymezování, dva rozdílné přístupy k nim a několik klíčových rysů, které jazykové ideologie charakterizují. Načrtává se zde vztah jazykových ideologií k dalším příbuzným pojmům, mapují se možnosti a způsoby výzkumu v této oblasti a několik poznámek se věnuje i existujícím výčtům jazykových ideologií. Jádrem kapitoly je vlastní, komplexní definice jazykových ideologií opřená o kritickou reflexi dosavadních přístupů. Třetí kapitola shrnuje relevantní existující poznatky a na tomto základě formuluje hlavní cíl práce – na základě analýzy a interpretace jejích výsledků přispět k poznání východisek a způsobů konceptualizace jazyka v českém veřejném diskurzu. Čtvrtá kapitola rozpracovává metodologický rámec práce. Jako východisko volí kritickou analýzu diskurzu – shrnuje její základy, reflektuje hlavní dosavadní kritické výtky vůči tomuto přístupu a jako jejich částečné řešení navrhuje využití nástrojů korpusové lingvistiky. Druhá část kapitoly je věnována konceptu klíčovosti jako jednomu z hlavních principů využívaných v korpusových analýzách diskurzu. Podává přehled tradičních i novějších způsobů určování klíčových slov a podrobněji se věnuje převažujícím problémům dosavadní praxe oboru – užívání neadekvátních metrik, nezohledňování vnitrokorpusové variability – a dalším netriviálním rozhodnutím o krocích analýzy. Krátce porovnává klíčovost s alternativním principem tematické koncentrace. Výsledkem této části je volba nejvhodnějších výzkumných nástrojů pro analýzu. V páté kapitole je představen materiál určený pro analýzu. Jako vzorek českého veřejného diskurzu jsou zvoleny dvě jeho části – (1) návrhy jazykových zákonů a parlamentní debaty o nich od vzniku samostatné České republiky do současnosti a (2) jejich mediální reflexe. Kapitola popisuje principy výběru dat a jejich editace, konstrukce korpusů a subkorpusů, značení metadat a také některé limity lemmatizace a tagování pramenící ze zvoleného analytického softwaru. Jádrem práce je šestá kapitola, která dokumentuje analýzu jazykových ideologií na popsaném materiálu. Nejprve se představuje postup, jakým je analýza vedena, a poté se v postupných krocích srovnávají dvě diskurzní skupiny – zastánci a odpůrci jazykových zákonů. Analýza ukazuje, jaké jazykové prostředky obě skupiny používají k vyjadřování svých přesvědčení a interpretuje je vzhledem k jazykovým ideologiím. V závěru kapitoly se sumarizuje celkový charakter českého veřejného diskurzu a identifikují se jazykové ideologie v něm přítomné. Závěrečná kapitola pak nabízí shrnutí výsledků práce a stručně mapuje další možnosti prohloubení a rozšíření výzkumu. Klíčová slova: jazykové ideologie, český veřejný diskurz, jazykové zákony, kritická analýza diskurzu, korpusová kritická analýza diskurzu, korpusová lingvistika, klíčovost, analýza klíčových slov, log- likelihood, Cohenovo d, #LancsBox
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with language ideologies in Czech public discourse. After introducing its topic, motivation and structure in the opening chapter, it devotes the second chapter to a thorough analysis of the research field of language ideologies. It presents various ways of defining them, two different approaches to them and a few key features which characterize language ideologies. The relation of language ideologies and other related notions is outlined, possibilities and ways of investigation are surveyed. Some remarks focus on existing lists or glossaries of language ideologies. The core of this chapter is an original, complex definition of language ideologies grounded in a critical reflection of approaches up to now. The third chapter summarizes relevant existing findings and on that basis, it formulates the main aim of the thesis – to make a contribution to knowledge on the foundations and ways of conceptualizing language in Czech public discourse. The fourth chapter elaborates the methodological frame of the thesis. Critical discourse analysis is chosen as a basis – its basics are summarized, main critical comments are considered and a partial solutions are proposed in use of corpus linguistics’ tools. Another part of this chapter concerns with keyness as one of the dominant principles used in corpus discourse analysis. It examines some traditional as well as recent ways of determining keywords and in detail it addresses some problems of recent field practice – inadequate measures are used, intracorpus variability is ignored etc. Keyness is then briefly compared with an alternative – the principle of thematic concentration. The part concludes with choosing the most appropriate research tools for analysis. In the fifth chapter, the data are presented. Two parts of Czech public discourse are chosen as its sample – (1) language bills and parliamentary debates on them from the start of the independent Czech Republic existence up to now, and (2) their media reflection. The chapter describes the data selection and their editing, corpora and subcorpora constructing, metadata notation, and also some limits regarding lemmatization and tagging due to chosen analytical software. The thesis’ core is substantiated by the sixth chapter, which documents language ideologies analysis on the data described above. First, it provides procedure of conducting the analysis, then it compares sequentially two discourse groups – proponents and opponents of language bills. The analysis shows language means used by each group members to express their beliefs and interprets them with regard to language ideologies. In the end the overall nature of Czech public discourse is summarized and present language ideologies identified. Finally, the eighth chapter provides concluding findings of the thesis and outlines additional possibilities of both deepening and widening the research. Key words: language ideologies, Czech public discourse, language bills, critical discourse analysis, corpus-assisted critical discourse analysis, corpus linguistics, keyness, keyword analysis, lok- likelihood, Cohen’s d, #LancsBox
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Dufek 2.43 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Ondřej Dufek 836 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Dufek 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Dufek 64 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Ondřej Dufek 387 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. 446 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kamila Mrázková, Ph.D. 514 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 4.84 MB