velikost textu

Česká lexikografie 15.století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česká lexikografie 15.století
Název v angličtině:
Czech Lexicography of the 15th Century
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.
prof. PhDr. Jana Pleskalová
Id práce:
101619
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Český jazyk (XCJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 1. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stará čeština, latina, němčina, lexikografie, glosa, slovník, slovní zásoba, polylexie, synonymie, terminologie, hapax legomenon, přejímka, kalk
Klíčová slova v angličtině:
Old Czech, Latin, German, lexicography, gloss, glossary, vocabulary, polylexy, synonymy, terminology, hapax legomenon, loanword, calque
Abstrakt:
Mgr.KateřinaVoleková Českálexikografie15.století CzechLexicographyofthe15th Century Abstrakt Disertačníprácesevěnujevývojičeskéstředověkélexikografie.Nazákladěvýzkumubohatého rukopisnéhomateriálučítajícíhopřes350položekpopisujevývojčeskélexikografieodčeských glos v cizojazyčných textech ke vzniku prvních latinsko-českých slovníků a rozkvět české lexikografiev15.stoletísezaměřenímnapřekladoválexikografickádíla latinsko-česká,česko- latinská a vícejazyčná. Pozornost je věnována též nečetným českým výkladovým slovníkům. Vysoké množství různorodých lexikografických památek je roztříděno podle formálních a obsahových kritérií. Z hlediska formy a makrostruktury rozlišujeme české glosy v latinském a latinsko-německémslovníku,překladovýslovníksčeštinoujakojednímz překladovýchjazyků, slovník uspořádaný abecedně (alfabetář) a věcně (nomenklátor) a neuspořádaný slovník. Z hlediskaobsahudělímetextynarozsáhléslovníkypokrývajícíconejvětšíčástslovnízásobya krátké slovníčky zaměřené na určitou úzkou část slovní zásoby. Lexikografické památky jsou v práciuvedenysestručnýmpopisem,kterýjeuvybranýchtextů,předevšímkrátkýchadosud nevydaných, doplněn jejich transkribovanou edicí. Součástí práce jsou sondy do pravopisu a jazykastaročeskýchlexikografickýchpamátek.
Abstract v angličtině:
Mgr.KateřinaVoleková Českálexikografie15.století CzechLexicographyofthe15th Century Abstract The thesis deals with Czech medieval lexicography. Based on research into rich manuscript material totalling over 350 items, it describes the development of Czech lexicography from Czechglossesinforeign-languagetextsandfirstLatin-CzechglossariestotheflourishingCzech lexicography of the 15th century covering both Latin-Czech, Czech-Latin and multilingual lexicographical works and also infrequently attested Czech monolingual dictionaries. The high number of lexicographical works is divided according to formal and content criteria. With respect to form and macrostructure we discern Czech glosses in Latin and Latin-German glossaries, a bilingual glossaries with Czech as one of the languages, alphabetaries and nomenclators and glossaries lacking an ordering criterion. With respect to the content we distinguishlargedictionariescoveringasmanylexicalitemsaspossibleononehandandshort glossaries covering only a narrowly delimited part of vocabulary on the other hand. The lexicographical works are supplied with a short description which is in case of short and yet unedited works complemented by an edition using transcription. The thesis also contains descriptionofselectedphenomenaoforthographyandlanguageofOldCzechworksexamined.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D. 5.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D. 615 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Karel Kučera, CSc. 228 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jana Pleskalová 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.02 MB
Stáhnout Errata Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D. 59 kB