velikost textu

Počátek českých oppid: Role Středomoří a urbanisační procesy v evropské době železné

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Počátek českých oppid: Role Středomoří a urbanisační procesy v evropské době železné
Název v angličtině:
The origins of Bohemian Oppida: The Role of the Mediterranean and the Urbanisation processes in the European Iron Age
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Kysela, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
prof. Daniele Vitali
Id práce:
101617
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Klasická archeologie (XARK)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
oppida, doba laténská, Itálie, import, urbanisace, chronologie
Klíčová slova v angličtině:
oppida, La Tène period, Italy, import, urbanisation, chronology
Abstrakt:
Předkládaná práce zkoumá na příkladu Čech otázku, do jaké míry přispěly ke vznik mladolaténských oppid a šířeji ke kulturní transformaci probíhající v mladolaténském Zaalpí, vlivy z jižního prostředí a nakolik je lze naopak vysvětlit místním vývojem. Podrobně je rozebrána historický a chronologický rámec celé problematiky. Vlastní otázka je zkoumána zaprvé rozborem korpusu středomořských importů ve střední Evropě, na jejímž základě je v rámci střední Evropy zhodnocena posice Čech v kontaktech se Středomořím; zadruhé na otázku odpovídá studie o shodách a rozdílech mezi oppidy a jejich sídlištními systémy na straně jedné a středomořskými městy na straně druhé. Kontakty se Středomořím se jeví jako stálé a pro zaalpskou společnost významné, samotná oppida jsou však shledána za jev převážně lokální. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The presented study analyses on the example of Bohemia the question in what extent the creation of oppida (and more broadly the cultural transformation of the Transalpine world in the recent La Tène period) were influenced by Mediterranean impulses and to what extent they may be on the other hand considered as a local phenomenon. The historical and chronological background are studied in detail, the question itself is approached by an analysis of the corpus of Mediterranean imports in central Europe intended to evaluate the role of Bohemia (within the central European context) in the contacts with the Mediterranean. In the concluding chapter the oppida and their settlement systems are confronted with the Mediterranean towns. The contacts with the Mediterranean turn out to have been constant and significant for the Transalpine word, the oppida, however, seem to be a largely local phenomenon. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Kysela, Ph.D. 84.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Kysela, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Kysela, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jan Kysela, Ph.D. 120 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. 256 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Daniele Vitali 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 67 kB