velikost textu

Srovnání změn v balučské kultuře v Turkmenistánu a na území historického Balúčistánu v závislosti na míře státních zásahů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání změn v balučské kultuře v Turkmenistánu a na území historického Balúčistánu v závislosti na míře státních zásahů
Název v angličtině:
The Impact of State on The Transformation of Balochi Culture in the Turkmenistan and the Historical Balochistan
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavla Kokaislová, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Jan Pargač, CSc.
Oponenti:
PhDr. Tereza Hejzlarová
PhDr. Dagmar Pospíšilová, CSc.
Id práce:
101611
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav etnologie (21-UETN)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
Etnologie (XETN)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Belúdžové, etnická identita, Turkmenistán, Írán, kulturní změny
Klíčová slova v angličtině:
Balochs, ethnic identity, Turkmenistan, Iran, cultural changes
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je provést zmapování a porovnání způsobu života Belúdžů žijících od začátku 20. století v Turkmenistánu a na severovýchodě Íránu jako etnická minorita s Belúdži, kteří žijí jako původní obyvatelstvo na území zahrnujícím část Afghánistánu – afghánský Sístán, íránský Sístán va Belúdžistán a pákistánský Belúdžistán a sledovat kulturní změny (chápáno jako celý způsob života) v souvislosti se státními zásahy na příkladu jednoho etnika (belúdžského). Belúdžové jako kočovné indoíránské etnikum bez vlastního státu bylo během své etnogeneze ovlivňováno mnoha vnějšími i vnitřními vlivy. Mezi ty zásadní je možné bezesporu počítat politiku říší a změny v politickém uspořádání států, pod které v průběhu dějin Belúdžové spadali. Příslušníci belúdžského etnika žijí v současnosti v mnoha státech na území několika světadílů. Kvůli špatným životním podmínkám, narušení původního způsobu života a za účelem zajištění práce, půdy a pastvin pro dobytek migrovali Belúdžové žijící v oblasti historického Sístánu na začátku 20. století do oblasti dnešního turkmensko-íránského pomezí, odkud někteří odešli do Turkmenistánu a někteří se usadili v severovýchodním Íránu. Předkládaná práce srovnává způsob života Belúdžů hned po jejich příchodu na nové území s nynějším způsobem života a zabývá se proměnou kultury těchto obou skupin v souvislosti se státními zásahy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Abstract The aims of the study are to explore and compare the Balochs’ way of life as an ethnic minority in Turkmenistan and north-eastern Iran and as an indigenous population in Afghanistan, Iran and Pakistan since the early 20th century and to study cultural change in the Balochs in the context of state intervention. The ethnogensis of the Balochs as a nomadic Indo-Iranian ethnic group without their own state was shaped by many external and internal influences. The most fundamental are changes in the political organization of states which the Balochs experienced throughout history. Due to poor living conditions, disruption of their original way of life and the need to ensure land and pasture for cattle, some Balochs living in historic Sistan along what is now the Turkmen–Iranian border migrated to Turkmenistan and to north-eastern Iran in the early 20th century. This thesis compares the Balochs’ current way of life and with that after their arrival in new territory and examines the cultural transformation of these two groups in the context of state intervention. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavla Kokaislová, Ph.D. 25.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavla Kokaislová, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavla Kokaislová, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Pavla Kokaislová, Ph.D. 162 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Pargač, CSc. 171 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Hejzlarová 325 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Dagmar Pospíšilová, CSc. 228 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 73 kB