velikost textu

Sociologie Emila Lederera a její přínos pro současnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociologie Emila Lederera a její přínos pro současnost
Název v češtině:
Sociologie Emila Lederera a její význam pro současnost
Název v angličtině:
The Sociology of Emil Lederer and Its Implications for Today
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Magdalena Jáchymová Královcová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Oponenti:
PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
prof. Miloš Havelka, CSc.
Konzultant:
PhDr. Mgr. Marek Hrubec, Dr., Ph.D.
Id práce:
101603
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (P6703)
Obor studia:
Sociologie (XSOC)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Emil Lederer, Hannah Arendtová, totalitarismus, masový stát, nové střední třídy
Klíčová slova v angličtině:
Emil Lederer, Hannah Arendt, Totalitarianism, State of the masses, New middle classes
Abstrakt:
Abstrakt Plzeňský rodák Emil Lederer (1882 – 1939) byl za svého života významným představitelem německých sociálních věd. Patřil k blízkým spolupracovníkům Maxe Webera, přátelil se s Karlem Mannheimem či J. A. Schumpeterem. Jako universitní profesor působil v Heidelberku, Tokiu a Berlíně, po svém nuceném odchodu z Německa založil s Alvinem Johnsonem exilovou universitu při New School for Social Research v New Yorku. Svůj vědecký zájem vždy soustředil na aktuální společenská témata, ke kterým přistupoval objektivně, kriticky a s využitím dostupných empirických dat. Jako jeden z prvních již před první světovou válkou začal analyzovat problematiku nových středních tříd, zabýval se rovněž nezaměstnaností, technickým pokrokem a hospodářskými cykly. V neposlední řadě se věnoval politické sociologii a otázce totalitarismu. Tato disertační práce nejprve na základě studia rozmanitých archivních materiálů podrobně mapuje životní osudy Emila Lederera, které významně ovlivnily jeho vědeckou práci. Ve stěžejní části představujeme Ledererovo poslední a sociologicky nejvýznamnější dílo Masový stát (1940), kterým se zabýváme v kontextu jeho předchozích prací. Srovnání s Původem totalitarismu Hannah Arendtové potvrzuje existující domněnky, že Ledererův text pro ni mohl být nepřiznanou inspirací. V poslední části je potom představeno Ledererovo pojetí nových středních tříd i jeho další výzkumy na pomezí ekonomie a sociologie. Klíčová slova Emil Lederer Hannah Arendtová totalitarismus masový stát nové střední třídy  
Abstract v angličtině:
Abstract Emil Lederer (1882 - 1939), born in Pilsen, Czech Republic, was an important figure of German social sciences. A close colleague of Max Weber and friend of Karl Mannheim or J. A. Schumpeter, he taught at universities in Heidelberg, Berlin and Tokyo. After fleeing Germany, he helped Alvin Johnson, director of the New School for Social Research, found the "University in Exile." Lederer's research centered on contemporary social problems, approaching them in a critical, objective, empirically- based way. One of the first to study the new middle classes before World War I, he also dealt with unemployment, technological progress and business cycles. Additionally, his analysis of state and its sovereignty in war lead him to study the question of totalitarianism. The present thesis first offers a detailed look at the events in Lederer's life which influenced his scientific work. Its central section presents the main ideas of Lederer's posthumous, and sociologically most important, monograph State of the Masses. Placing it within the context of his previous work, the thesis demonstrates the evolution of Lederer's thinking. By comparing the work with Hannah Arendt's Origins of Totalitarianism the thesis confirms existing assumptions that Lederer's text served as an unrecognized inspiration for Arendt. The final section introduces Lederer's approach to the new middle classes and his research on the border of sociology and economics. Keywords Emil Lederer Hannah Arendt Totalitarianism State of the masses New middle classes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magdalena Jáchymová Královcová, Ph.D. 21.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magdalena Jáchymová Královcová, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magdalena Jáchymová Královcová, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Magdalena Jáchymová Královcová, Ph.D. 620 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Dušan Janák, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Miloš Havelka, CSc. 335 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 47 kB