velikost textu

Knižní vazba Evropy a Dálného východu jako zdroj výuky na středních a vysokých výtvarných školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Knižní vazba Evropy a Dálného východu jako zdroj výuky na středních a vysokých výtvarných školách
Název v angličtině:
European and Far East bookbinding as a source of education at secondary schools and art universites
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Hybner, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Oponenti:
PaedDr. Helena Hazuková, CSc.
doc. Lucie Olivová, Ph.D.
Id práce:
101499
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova (XVV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 1. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce Knižní vazba Evropy a Dálného východu jako zdroj výuky na středních a vysokých výtvarných školách Jan Hybner Anotace: Disertační práce je určena zejména vyučujícím oboru knižní vazba na výtvarných školách a jejím žákům. Představuje konstrukci knižní vazby jako nástroj výtvarného zpracování knižní adjustace. Konstrukce bude představena jako soustava jednotlivých konstrukčních prvků. Text navazuje na publikaci Stavíme knižní vazbu (Hybner, 2015), ve které byly konstrukční prvky definovány. Nyní by měly být představeny v oborovém, výtvarném i technologickém kontextu. Práce s konstrukčními prvky je inspirována pedagogickými metodami Bauhausu, které jsou založeny na výstavbě výtvarného díla z elementárních výtvarných prvků. Konstrukční prvky knižní vazby jsou použity jako díly stavebnice. Výtvarné hodnoty předmětu je dosaženo vzájemnou kombinací prvků do funkčních a estetických celků. Na „předškolu“ elementárních prvků navazuje jejich použití při kreativním zpracování knižní vazby. Výtvarná práce s konstrukcí je rozvíjena pomocí tematických úkolů. Použití funkcionálních prvků jako prvků výtvarných se uplatňuje v užitém umění obecně. Proto by snad koncept založený na výuce jednotlivých prvků mohl být platný i v jiných umělecko-řemeslných oborech.
Abstract v angličtině:
Doctoral thesis European and Far East bookbinding as a source of education at secondary schools and art universities Jan Hybner Anotation: This dissertation is intended especially for teachers of bookbinding at art schools and their students. It presents the construction of a book bound as a tool for artistic processing of a book alignment. The construction will be presented as a set of individual structural components. The text follows the previous publication – Stavíme knižní vazbu/Construction of Book Bound (?) (Hybner, 2015), in which the structural components were defined. Now they should be presented in their field, artistic and technological context. Work with the structural components is inspired by the pedagogical methods of Bauhaus, which are based on the construction of an art work from the elementary artistic components. The structural components of a book bound are used as parts of a building kit. Artistic value of the object is achieved by combining components into functional and aesthetic units. The "pre-school" of the elementary components is followed by their use in creative processing of a book bound. The art work with construction is developed through thematic tasks. The use of functional components as art components is generally applied in applied art. The concept based on teaching of individual components might be, therefore, valid in other art and craft fields as well.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Hybner, Ph.D. 39.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Hybner, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Hybner, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Helena Hazuková, CSc. 516 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Lucie Olivová, Ph.D. 263 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 556 kB