velikost textu

Zvíře a jeho právní postavení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zvíře a jeho právní postavení
Název v angličtině:
Animal and its Legal Position
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Daniela Lišková
Oponenti:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Id práce:
101495
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Právní postavení zvířete – občanský zákoník – právní ochrana zvířat
Klíčová slova v angličtině:
Animal Legal Position – Civil Code – Animal Rights Protection
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá právním postavením zvířete od počátku dějin až po současnost. Věnuje se jak historickým přístupům člověka ke zvířeti, tak současnému pohledu na zvíře. Charakterizuje právní postavení zvířete v právním řádu České republiky. Zabývá se jeho rozborem v jednotlivých právních předpisech. V zákoně č. 40/1964 Sb., občanském zákoníku, ve vládním návrhu nového občanského zákoníku, v zákoně č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a dalších souvisejících předpisech. Porovnává právní úpravu platnou v České republice s ostatními státy, navrhuje možnou úpravu de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Thesis deals with animal legal position throughout the history. It focuses on both historical and contemporary perspectives. Also characterizes the animal legal position in the law system of Czech Republic and analyzes corresponding legal enactments: Legal Act n. 40/2964 Sb., Civil Code, new draft of Civil Code, Animal Protection Law n. 246/1992 Sb. and others. Compares the animal protection laws in the law systems of Czech Republic and other states and proposes possible draft de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Daniela Lišková 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Daniela Lišková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Daniela Lišková 5 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 626 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 139 kB