text size

Film jako médium kulturní paměti: Proměny reflexe poválečného odsunu Němců v české filmové tvorbě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Film jako médium kulturní paměti: Proměny reflexe poválečného odsunu Němců v české filmové tvorbě
Titile (in english):
Film as a Medium of Cultural Memory: Cinematic Representations of the Post - War Expulsion of Germans and its Changes
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Irena Řehořová
Supervisor:
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Opponents:
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
doc. PhDr. Ivan Klimeš
Consultant:
prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.
Thesis Id:
101491
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Department of Sociology (21-KSOC)
Study programm:
Sociology (P6703)
Study branch:
Sociology (XSOC)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
24/06/2016
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
film, společnost, sociologie obrazu, reprezentace, kulturní paměť, viditelné, ideologie, poválečný odsun Němců
Keywords:
film, society, sociology of image, representation, cultural memory, visible, ideology, post-war expulsion of Germans
Abstract (in czech):
Abstrakt V důsledku rozvoje vizuálních médií, a s tím související tendence společenských věd, popisované jako „obrat k obrazu“, začlenila řada disciplín do okruhu svého bádání také studium fenoménů, které zůstávaly dlouhou dobu mimo hlavní pozornost. Reakcí na tento trend je také rozvoj nové sociologické subdisciplíny, která je označována jako sociologie obrazu či vizuální sociologie. K této oblasti se svým zaměřením obrací i tato práce: v centru jejího zájmu stojí filmy, které v současné době představují jedno z vlivných médií kulturní paměti. Cílem projektu je popsat specifika vzpomínání, která vyplývají z povahy tohoto média a dále prozkoumat možnosti využití filmu jako zdroje sociologického poznání. V první části práce je film nahlížen jako kulturní/sociální fenomén, za jehož vznikem nestojí pouze individuální tvůrci, ale také řada institucí a dalších subjektů (dohromady utvářejících kinematografické pole), které vymezují možnosti tvorby a v důsledku ovlivňují způsob filmového zpracování konkrétních témat. Ve druhé části jsou představeny koncepce, které různými způsoby mapují podobu vztahu mezi filmovou reprezentací a skutečností - popisují postupy, pomocí kterých je skutečnost přepisována do filmové reality, zobrazující (historické) události. Další části práce jsou zaměřeny na sociální faktory, které v tomto procesu sehrávají klíčovou roli a také na dispozitiv filmového média, který umožňuje generovat, uchovávat a šířit sdílené paměťové obsahy. Případová studie zahrnuje analýzu čtyř filmových děl z různých období vývoje české (resp. československé) společnosti, která zobrazují události související s poválečným odsunem sudetských Němců. Cílem je jednak prověřit teoretická východiska zformulovaná v první části textu, ale také prozkoumat metodologické možnosti sociologické analýzy filmů.
Abstract:
Abstract As a result of the development of visual media and the related tendency in social sciences described as „pictorial turn“, many disciplines have incorporated in the field of their research also the study of phenomena that used to stay out of their attention. In sociology, this tendency resulted in the emergence of a new sub-discipline, referred to as sociology of the image or visual sociology. The subject of this dissertation falls within this sub-field: the attention is focused on movies, which today stand as a powerful media of cultural memory. The main goal of this project is to describe the specific practices of cultural remembering following from the nature of the film medium, and to explore the significance of the film as a source of sociological cognition. In the first part, film is recognized as a cultural/social phenomenon, which shouldn’t be understood only as a product of individual authors, as there are many institutions and other subjects (which together form a cinematographic field) who also contribute to the making of a film by defining its possibilities and thus influence the way how particular events are represented. The second part of the work presents different theoretical approaches that map the nature of relation between film representation and reality – they describe the processes by which real (historical) events are transcribed into the film form. The following parts deal with social factors that play crucial role in this process, as well as with the dispositive of the medium, that enables to generate, store and transmit shared contents of memory. The case study comprises an analysis of four films made in different periods of history of the Czech (or Czechoslovak) society that depict the events connected with post-war expulsion of Sudeten Germans. The goal of this part is to examine the theoretical recourses used in precedent chapters and to explore methodological possibilities of sociological analysis of films.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Irena Řehořová 1.76 MB
Download Abstract in czech Mgr. Irena Řehořová 102 kB
Download Abstract in english Mgr. Irena Řehořová 92 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Irena Řehořová 528 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 177 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 200 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Ivan Klimeš 255 kB
Download Defence's report 729 kB